Generalforsamling 6 april 2019

Inden afholdelse af den ordinære generalforsamling, fortalte leder af Danmarks Fjerkræ Avlerforening Willy Littau, om den nyligt afholdte Europaudstilling i Herning. Her var Willy en af primusmotorerne.

Europa udstillingen afholdes hvert 3 år i Europa. Sidt var den i Frankrig. Planlægningen tog ca. 2 år, og var tæt på ikke at blive til noget men i sidste øjeblik blev den gennemført. Og dette med en meget stor succes. Der var ca. 10.000 besøgende hvilket er tilfredsstillende. Alene til venskabsaftenen, var der ca. 750 personer ca. det dobbelt af, hvad man havde forventet. Udstillingen gav et overskud på ca. 66.000 kr. hvilket også er tilfredsstillende.  

JFKK havde en rigtig god placering i hallerne, hvilket medførte mange besøgende, ikke mindst gav det en god handel i fuglebørsen.

På udstillingen forsvandt der 12 dyr, hvilket er langt under det normale.

Efter denne gennemgang fortale Willy om sit lange liv med høns, og hans forskellige bestyrelsesposter både indenlands og i internationalt.

Tak til Willy for et spændende indlæg.

Generalforsamling 2019 lørdag den 6 april kl. 13.00

Tilstede var 27 deltagere. Inden mødet blev der som sædvanen tro serveret en dejlig frokost. Tak til alle hjælpere.

Valg af dirigent: Leif

Valg af stemmeudvalg: Blev ikke valgt

Formandens beretning: Formandens beretning har været at læse i bladet. Per takkede endnu engang for det store engagement der var i forbindelse med den afholdte Europa udstilling. Takkede ligeledes for dem som står bag ringsalget og bladet og kanarie standarderne . Sluttede af med at huske os alle på, at vi skal servicerer de nye medlemmer af foreningen, så de føler sig velkomne.

Regnskab: Mogens gennemgik regnskabet. Det kunne konstateres at Europa udstillingen havde været en dyr affære, men vi havde til gengæld også haft mange besøg på vores stand. Og der havde været indkøbt en ny PC, hvilket også trak ned i regnskabet. ..regnskabet godkendt

Indkomne forslag: Ingen

Valg af formand: Per valgt

Valg af revisor og suppleant. Frede havde valgt at stoppe og fik derfor en lille erkendtlighed. Og en stor tak for hans samvittigheds fulde indsat gennem mange år. Frede lovede dog at tage et år mere indtil den nyvalgte Arne Lauridsen var inde i sagerne. Erik Groth fortsætter som suppleant.

Nyvalg i regionerne: Ingen nyvalg.

Eventuelt: Debat om bladets fremtid. Ikke mindst set i lyst af hvad det koster foreningerne at trykke og sende det ud. Stor enighed om, at tiden var til, at vi alle modtager bladet via internettet. Skulle der være enkelte, som ikke har mulighed for det, vil problemet ikke være større, end at de enkelte regioner kunne printe eksemplarer ud. ….   Ideen med afholdelse af et fælles DM under regi af COM Danmark bakkede deltagerne fuldt op om. Region Fyn / Syd har oven i købet givet udtryk for, at de vil hjælpe med den praktiske del af afholdelsen.

Der blev sagt, at man skal være meget opmærksom på, at den valgte dato for afholdelsen ikke løb ind i andre planlagte udstillinger.

Der har været rettet henvendelse fra Border Fife klubben om en eller anden form for at tættere samarbejde, dette arbejdes der videre med.

Der blev talt en den del om de sociale medier, og at vi bør bruge dem noget mere for at gøre opmærksom på vores sport. Det er der det sker!!!!

Per takkede de fremødte og ønskede alle en god sommer.

Mødet sluttede kl. 14.10                                                                                                                         Referent Kaj Viby