JFKK's  Love

§ 1.
Foreningens formål er, at bevare og uddybe interessen for opdræt af farve og race kanarier.
§ 2.
Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i farve og race kanarie opdræt.
§ 3.
Kontingent vedtages under indkomne forslag på generalforsamlingen.
Man er juniormedlem til og med det 17. år
§ 4.
Generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, og der indkaldes med mindst 30 dages varsel.
Dagsorden:


pkt.1. Valg af Dirigent
pkt.2. Valg af stemmeudvalg.
pkt.3. Formandens beretning
pkt.4. Regnskabet
pkt.5. Indkomne forslag
pkt.6. Valg af Formand eller Kasserer
pkt.7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant
pkt.8. Eventuelt


§ 5.
Generalforsamlingen er, uanset antal mødedeltagere, altid beslutningsdygtig. § 9 og § 14 dog undtaget.
For at have stemmeret på generalforsamlingen må medlemmet ikke være i kontingentrestance.
§ 6.
Sager som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.
§ 7.
Møder og udstillinger kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder anledning dertil.
§ 8.
Alle møder og arrangementer skal afholdes i Jylland eller på Fyn.

§ 9.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Jylland eller på Fyn. Ovenstående kan ikke ændres med mindre to trediedele af foreningens medlemmer er fremmødt på generalforsamlingen, og deraf skal mindst to trediedele af de fremmødte stemme for ændringen.
Bestyrelsen vælges for to år af gangen. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, medens den øvrige del af bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges endvidere en revisor og en revisorsuppleant.
De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges direkte i de 5 regioner (Nord, Midt Øst, Midt Vest, Syd og Fyn).
Formanden afgår de ulige år og kassereren afgår de lige år, revisor og revisorsuppleant afgår hvert år. Bestyrelsen er, alle som een, og een som alle, ansvarlig for foreningens drift.
Når en region i en periode ikke kan fungere er medlemmerne velkommen til at være aktiv i en anden region. Medlemmerne bestemmer selv hvilken region de vil være med i.
To regioner kan også samarbejde som en region, men så vidt muligt sende to repræsentanter til JFKK`s bestyrelsesmøder.

§ 10.
Foreningen sælger årsringe og er pligtig til at føre regnskab med disse. De ringe som foreningen sælger, må kun benyttes af køberen. På forespørgsel fra andre foreninger, er foreningen pligtig til at oplyse om, hvilke ringnumre den forespørgende forenings medlemmer har købt.

§ 11.
Foreningen anerkender alle godkendte ringe hvorover der føres registre.

§ 12.
På foreningens kåringsskue er der to klasser, en opdrætterklasse og en åben klasse. I opdrætterklassen må kun udstilles fugle mærket med årsringe.
(Forstået på den måde, eksempel: fugle opdrættet i 1996 mærket med ringe 1996 udstilles i denne klasse).
Fuglene skal være opdrættet af udstilleren.
I åben klasse kan ældre fugle udstilles.
Udstillingsreglerne fastlægges af bestyrelsen og udstillingsudvalget.

§ 13.
Tilføjelser eller ændringer af lovene kan kun ske på generalforsamlingen, når over halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. § 9 og § 14 dog undtaget.

§ 14.
Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på generalforsamlingen, såfremt to trediedele af foreningens medlemmer er til stede. I modsat fald kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 8 (otte) dages varsel, og foreningens opløsning kan da af den ekstraordinære generalforsamling vedtages, med almindeligt stemmeflertal. Ved opløsningen skal foreningens midler gå til velgørende formål. (Ornitologisk).

§ 15.
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem der modarbejder foreningens interesse, indtil førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen afgør da, om vedkommende kan vedblive at være medlem. Det ekskluderede medlem har ret til at møde frem på generalforsamlingen og fremføre sine synspunkter.

Vedtaget på Generalforsamlingen 1976.
Rettet på Generalforsamlingen 2003.
Rettet på Generalforsamlingen 2011
Rettet på generalforsamlingen 2018