Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

REFERAT FOR DKK’s GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2019.

Generalforsamlingen blev afholdt på Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, Frederiksberg. Der var fremmødt 12 medlemmer.

Jens Møller Pedersen blev valgt som dirigent. Anne-Grete Liljeholm Rasmussen blev valgt som referent. Preben Thygesen og Benny Fog blev valgt som stemmetællere.

Formanden Steen Dickov Hansen bød velkommen og takkede Torben Kjøller og ’køkkenholdet’ for fremskaffelse af lokale og dejlige franskbrødsmadder. Herefter oplæste han formandens beretning.

Samarbejdet med JFKK fungerer ikke optimalt. Alle vil dog det samme, men man er bare ikke enige om formen.

Også i 2019 vil DKK deltage i Vores Levende Hobby.

Der arbejdes på at gøre bladet digitalt med kodeord beskyttelse. Bladene vil så kunne gøres offentlige, når de er nogle måneder gamle. Medlemmer uden digital adgang vil fortsat kunne få tilsendt et blad.

Der arbejdes også på et fælles DM for foreningerne med COM Danmark som arrangør, med afholdelse på Fyn.

Tom Rasmussen udtrykte stor tvivl om det kan lade sig gøre.

Steen Dickov oplyste, at det var tanken, at det skulle være for vinderfuglene.

Per Ingemarsson forstod godt Toms indstilling, men forslaget ser godt ud, og han syntes at det skal prøves.

Torben Kjøller syntes det er en snedig men nobel måde at komme i gang og vil også gerne bakke op om forsøget.

Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer Palle Buch fremlagde regnskabet for 2018 og budget for 2019.

Palle oplyste, at det i 2018 blev muligt at betale kontingent m.v. til DKK via Mobile Pay. 20 % af medlemmerne har allerede benyttet sig af dette.

Regnskab og budget blev godkendt.

Kontingent blev godkendt som uændret.

DKK’s bestyrelse havde fremlagt et forslag gående ud på at udstillingsreolerne i 2019

Afskrives med 15.513 kr., således at bogføringsværdien fremover vil være 2000 kr.

Per Ingemarsson udtalte, at afskrivninger i realiteten kun er ”luftpenge”, et regnskab fremover uden afskrivninger, vil give et bedre og mere nøjagtigt regnskab.

Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

Valg:

Formand Steen Dickov Hansen blev genvalgt.

Bjørn Gårdsted Mikkelsen blev valgt som revisor.

Revisorsuppleant Birger H. Olsen blev genvalgt.

Herefter gik vi over til Eventuelt.

Jørn Henriksen foreslog, at region SK har en kontaktperson, som man kan henvise mulige nye medlemmer til. SK’s formand Erik Nielsen sagde, at man kan henvise til ham, og at de vil se på det i SK.

Jørn Henriksen mente at det lille fremmøde kun skyldes de ringe parkeringsforhold ved Betaniahjemmet.

Palle Buch oplyste, at der ligger en Kvickly tæt på, hvor der er 3 timers parkering.

Tom oplyste, at vi holdt på Dronning Olgas Vej, en sidevej tæt på, og der var der flere pladser.

Torben Kjøller mente ikke, at det var manglen på parkeringspladser alene, der var skylden. Det er de samme, der kommer hver gang, denne gang var der nogle, der skulle noget andet.

Steen Dickov Hansen oplyste, at det kun var ved lørdagsmøder, der var problemer. Medlemsmøderne bliver afholdt om aftenen, og der er 2 timer gratis parkering. På Falkonér Alle, er der mange ledige P Pladser efter kl. 18.00 Så længe Torben Kjøller vil have arbejdet med at arrangere møderne, vil vi gerne blive på Kong Georgs Vej.

Torben vil gerne gøre arbejdet også fremover.

Jørn Henriksen oplyste at der vil være en DKK stand både i Slagelse og i Hørve.

Tom V. Rasmussen oplyste at Dommergrupperne efter forslag fra Erik Grodt i fællesskab har ændret standarden for Gloster og Harlekin. Det er dog kun billederne for Harlekin, der er ændret. Med hensyn til Gloster vil den engelske tegning blive anvendt. Tom mente dog, at det ville være de runde fugle, der vinder.

Steen Dickov Hansen oplyste, at Dommergrupperne også har tilladt brug af flere specialforeningers bure, bl.a. de engelske Gloster bure og Norwich bure.

Preben Thygesen mente, at det kunne virke forvirrende for dommerne, at der er flere forskellige bure til samme slags fugl.

Tom fremførte, at de danske dommere er så dygtige, at det ikke vil være noget problem.

Steen Dickov Hansen fremførte, at de havde lyttet til medlemmerne.

Steen Dickov Hansen oplyste, at han var blevet ’lokket’ med i COM af Tom. COM var nu kommet op og stå igen, og der er delegeretmøde i den kommende weekend.

Vi havde en flot deltagelse ved VM i 2019 med mange fine resultater og danske verdensmestre. Med hjælp af Kurt Hansen fik vi vores fugle sikkert ned og hjem igen. En stor tak til ham. Der vil tidligst være VM i nærheden af Danmark i 2023.

Per Ingemarsson sagde tak for en rigtig god tur til Zwolle.

Anne-Grete henviste alle til at gå ind på hjemmesiden og se Annoncen for DKK’s bustur, der i 2020 atter går til Bad Salzuflen.

Jørn Henriksen oplyste, at Bjarne B. Pedersen stopper med sit fuglehold af bl.a. Border Fancy, og han har mange flotte fugle til salg.

Steen Dickov Hansen henviste ham til at sætte dem på hjemmesiden, der er mange besøgende netop på køb og salg siden.

På Jens Møller Pedersen’s opfordring blev generalforsamlingen sluttet af med en stor hånd til bestyrelsen for deres store arbejde.

Anne-Grete Liljeholm Rasmussen

 

 

******************************

REFERAT AF DKK’s GENERALFORSAMLING

LØRDAG, DEN 21. APRIL  2018 KL. 13.00 på adressen

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, lokale 219, 4700 Næstved

DAGSORDEN 

 1. VALG AF DIRIGENT – Jørn Henriksen valgt
 2. VALG AF REFERENT – Anne-Grete Liljeholm Rasmussen valgt
 3. VALG AF STEMMEUDVALG ( 2 PERSONER) – Lone Cristiansen og Preben Thygesen valgt
 4. FORMANDENS BERETNING – Tom V. Rasmussen oplæste sin beretning, der blev godkendt
 5. EVT. PROTOKOL VED SEKRETÆREN – Protokollen var fremlagt
 6. REGNSKAB VED KASSEREREN – Gennemgået ved kasserer Palle Buch og godkendt
 7. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN – Gennemgået og godkendt
 8. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
 9. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER). – Godkendt som uændret
 1. INDKOMNE FORSLAG – Ingen forslag var modtaget
 2. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

VALG AF FORMAND (p.t. TOM V. RASMUSSEN – ØNSKER IKKE GENVALG)

Steen Dickov Hansen blev énstemmigt valgt som ny formand

VALG AF KASSERER (p.t. PALLE BUCH – MODTAGER GENVALG) - Palle Buch genvalgt 

VALG AF REVISORSUPPLEANT (BIRGER H. OLSEN MODTAGER GENVALG) – BHO genvalgt

 1. EVENTUELT

 12a)              NYT FRA DOMMERGRUPPEN

 12b)             NYT FRA COM DANMARK

Tom V. Rasmussen

Formand

Tom V. Rasmussen og Anne-Grete stod for booking af lokalet og afholdelse af generalforsamlingen, Lone Christiansen bistod med servering af kaffe, ostemadder og kringle, Palle Buch stod for servering af øl og vand.

Ad punkt 5 Regnskab:

Der blev spurgt om, hvorfor vi ikke havde afskrevet udstillingsreolerne på én gang.

Kasserer Palle Buch svarede, at det var en generalforsamlingsbeslutning under den tidligere kasserer at afskrive reolerne med 10% hvert andet år, stod det til kassereren, skulle det hele afskrives samlet.

Tom V. Rasmussen forklarede  afskrivvningsreglerne.

Der blev opfordret til  at fremsende et forslag herom til næste års generalforsamling.

Den tidligere kasserer Steen Vindahl opfordrede til på ny at investere i obligationer for at få et afkast af beholdningen.

Kasserer Palle Buch oplyste, at obligationerne ikke længere giver renter. Vi kan evt. skifte til en anden bank for at få mere i rente.

Per Ingemarsson oplyste, at det nu koster ½ % at have pengene på en kassekredit. Overordnet set, så bruger foreningen pengene på medlemsblad og udstilling begge til gavn for medlemmerne, og det er flot.

Kasserer Palle Buch takkede Jørn Henriksen for det store arbejde med at fremskaffe de mange nye medlemmer.

Ad punkt 11 Valg:

Steen Dickov Hansen oplyste, at han på grund af travlhed med sit arbejde og andet foreningsarbejde modtager valg som formand foreløbig for 1 periode. Det er hans mening, at der skal ske noget mere i foreningen, og at der skal bruges af formuen. På sigt ønsker han at genoptage samarbejdet med JFKK.

Palle  Buch forbeholdt sig på grund af sygdom i familien retten til evt. at kunne fratræde posten efter 1 år.

Ad punkt  12 Eventuelt:

Benny Fog foreslog, at der blev købt afskærmning til udstillingsreolerne ved udstillingen, ligesom de bruger i Tyskland.  

Tom V. Rasmussen syntes ikke, at vi skal bruge afskærmning, folk skal have lov til at se fuglene.

Der var rosende omtale af sidste års kåringsskue. Det gik rigtig godt, og det var dejligt påny med en stor salgsbørs.

Der var en del tale frem og tilbage om, hvad vi skal kalde vores kåringsskue.

Mikael Eriksen udtalte, at det er helt lige meget, hvad skuet hedder, er det et flot skue - giver det prestige.  

Tom og Anne-Grete orienterede om busturen til VM i Zwolle 2019. Der er allerede 28 deltagere (incl. chauffør Heino), der er få ledige pladser tilbage.

Birger H. Olsen oplyste, at han havde opfordret til at kontakte vognmanden om en større bus, hvis vi bliver flere end 40 personer.

Anne-Grete sagde dertil, at vi ikke ønsker at have så mange deltagere på vores ture, det skal fortsat kunne være den hyggelige tur, som vi alle hvert år ser frem til, og som var årsagen til, at vi startede busturene op.    

Anne-Grete udtrykte glæde over, at vi allerede på nuværende tidspunkt havde næsten udsolgt. Andre år har vi været helt fremme til udstillingen i november, uden med sikkerhed at vide, om vi blev nok til at gennemføre turen.      

Ad punkt 12a Nyt fra dommergruppen:

Tom V. Rasmussen oplyste, at han og Mikael Eriksen er godt i gang med en ny farvestandard efter COM’s forskrifter, da der efterhånden er kommet mange nye farvevarianter til. På forespørsel om, hvem der står for og godkender den nye farvestandard, svarede Tom, at Dommergruppen i fællesskab skal godkende den endelige udformning.

Mikael supplerer med, at det bliver en sammenskrivning både af COM og af oversættelse af andre landes standarder. 

Jørn Henriksen oplyste, at han har set udkastet til den nye farvestandard og roste det store og flotte arbejde, den er meget mere overskuelig og fylder mindre.

Birger H Olsen spurgte til evt. ændringer i figurstandarden.

Tom oplyste, at det foreløbig er farvestandarden, de er i gang med.

Ad punkt 12b Nyt fra COM:

Steen Dickov orienterede om den nye bestyrelse i COM Danmark. Pengene er nu overført fra den tidligere kasserer til den nuværende. Det er en lang kamp, at få orientering fra COM, der kommer ikke megen information, men forhåbentligt falder det på plads, når de endelig for registreret den nye formand, som de er blevet orienteret om for lang tid siden.

Birger H Olsen spurgte, om DKK ikke betaler kontingent til COM Danmark mere.

Steen Dickov oplyste, at der ikke var sket opkrævninger i 2017, men at DKK og de andre tilsluttede foreninger har betalt kontingent for 2018.

Der blev forespurgt om, hvor mange penge COM Danmark har.

Steen Dickov svarede at beholdningen er ca. 16.000 kr. og henviste til oplysninger på hjemmesiden under  punktet COM.

Jørn Henriksen spurgte hvordan svenske medlemmer med danske ringe skal forholde sig, hvis de ønsker at udstille ved VM.

Steen Dickov vil undersøge det.

Jørn Henriksen forespurgte om, hvordan fuglene transporteres til VM og af hvem.

Steen Dickov oplyste, at COM Danmark står for transporten. Man undersøger p.t. muligheden for andre former for transportkasser. Der kommer nærmere information en gang i december, når vi hører mere fra COM.

Per Ingemarsson takkede de afgående medlemmer for deres store arbejde.

Steen Dickov holdt en lille afskedstale for den afgående formand Tom V. Rasmussen og overrakte ham en gave fra DKK i form af et gavekort til Bauhaus, samtidig overrakte han en flot orkide til den afgående sekretær og takkede også hende for hendes indsats genne årene.   

Tom og Anne-Grete takkede for gaverne og oplyste, at de havde været meget glade for arbejdet i bestyrelsen gennem alle årene, samtidig ønskede de den nye bestyrelse tillykke med valget.

Herefter afsluttede dirigenten Jørn Henriksen generalforsamlingen.

Anne-Grete Liljeholm Rasmussen

____________________________________________________________________________ 

REFERAT af DKK’s generalforsamling

LØRDAG, DEN 22. APRIL  2017 KL. 13.00 på adressen

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT Mikael Eriksen valgt

2. Valg af Referent Anne-Grete Liljeholm Rasmussen er valgt

3. VALG AF STEMMEUDVALG ( 2 PERSONER ) Steen Dickov Hansen og Steen Vindahl Nielsen valgt

4. FORMANDENS BERETNING Oplæst og godkendt

5. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD - forslag: årets overskud indgår i foreningens midler.  Godkendt

6. INDKOMNE FORSLAG  (DER ER IKKE INDKOMMET FORSLAG)  

7. EVT.  PROTOKOL VED SEKRETÆREN Protokollen lå til gennemsyn, ingen ønskede den oplæst

8. REGNSKAB VED KASSEREREN Regnskabet godkendt

9. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN Budgettet godkendt

10. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD JF. § 11 OG YDELSER M.V. JFR.   § 6 (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM, 375 KR. FOR HUSSTAND og 200 kr. for juniorer)  

Tom V. Rasmussen fremlagde begrundelsen for bestyrelsens forslag om hævelse af kontingentet med  50 kr. for hvert område – forslaget blev godkendt.

11. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

VALG AF FORMAND (p.t. TOM V. RASMUSSEN)

Tom ønskede på grund af sit helbred kun at genopstille for 1 år, således at regionerne i det år får mulighed for at finde frem til nogle kandidater. Tom blev genvalgt for 1 år.

VALG AF REVISOR (p.t. STEEN VINDAHL NIELSEN) Genvalgt

VALG AF REVISORSUPPLEANT

(p.t. BIRGER H. OLSEN)  Genvalgt

11)       EVENTUELT  Rosetter

11A)     NYT FRA DOMMERGRUPPEN

Tom oplyste, at Mikael Eriksen inden for nær fremtid vil gå op til dommereksamen. Han har tidligere gennemgået uddannelsen. DF har accepteret, at han aflægger eksamen nu.  

11B)    NYT FRA COM DANMARK

Steen Dickov oplyste, at COM’s medlemslande vil arbejde for, at en evt. fremtidig Fugleinfluenzaepidemi ikke skal ramme et helt land, hvis der kun er få og spredte tilfælde.

Ad punkt 3. Formandens beretning.

Birger H. Olsen sagde, at han havde talt med flere jyder, og han havde forstået på dem, at de mente, at Kanarie Unionen var slut, og at det var DKK, der ikke øskede den gennemført.

Tom forklarede forløbet for samarbejdet om Dansk Kanarie Union. Da det på udstillingsmødet i august kom frem, at stærke kræfter i JFKK ville arbejde på, at få ændret aftalen om at afholde fremtidige generalforsamlinger sammen med Danmarksmesterskabet i Odense, samt at der heller ikke tidligere var tilslutning fra JFKK til i stedet evt. en afholdelse af generalforsamlingen på skift hos JFKK og DKK, så vi i DKK’s bestyrelsen ingen anden udvej end at bede om at få den stiftende generalforsamling udskudt. En afholdelse ville formentligt kun munde ud i kaos og dybere grøfter, så måtte vi hellere holde yderligere et møde for at drøfte sagen igennem igen. Det har hele tiden været klart, at DKK ikke ønskede en generalforsamling afholdt i Jylland,  hvor man ikke kunne forvente, at DKK medlemmerne ville møde frem bl.a. på grund af afstand og broafgiften. Derefter læser vi så på hjemmesiden i januar, at JFKK ønsker at afholde udstilling i Silkeborg. Denne er så nu flyttet til Kjellerup.

Per Ingemarsson takkede DKK’s bestyrelse for det store arbejde, dert var lagt i forberedelserne om en sammenlægning. Efter jydernes reaktion af dømme, kunne man måske være i tvivl om, hvorvidt  det egentligt havde været et stærkt ønske fra dertes side.

BHO sagde, at vi måske skal sætte os nogle mindre mål, så vi igen kan få et fælles DM. Evt. kan der oprettes et udstillingsudvalg bestående af 2 personer fra JFKK og 2 fra DKK. Vi skal være stolte over det, vi hart nået frem til nu.

Jørn Henriksen efterlyser en begrundelse fra JFKK til at flytte udstillingen til Kjellerup.

Tom oplyste, at JFKK gerne vil afholde DM på skift som tidligere, men da de også vil have et DM afholdt sammen med den planlagte Europaudstilling i Herning, vil det medføre, at der vil gå 3 år, inden vi får DM på Sjælland, og i mellemtiden vil vi så få alle udgifterne med bl.a. bustransport frem og tilbage.

Steen Vindahl Nielsen er skuffet over, at sammenlægningen ikke lykkedes.

Palle Buch er også skuffet, han tror ikke længere på, at vi får en Kanarie Union. Selv om vi skulle få DM på Sjælland i 2019, så vil der formentligt komme alt for få fugle, da man hellere vil udstille på Europaudstillingen.

Anne-Grete udtalte, at hun stadig tror på en Kanarie Union, det er vejen frem, og vi har haft nogle rigtig positive møder med JFKK. Det er så bare ærgerligt, at udstillingsmødet viste, at vi måske alligevel ikke var på vej det samme sted. Det var jo også derfor, vi ønskede den stiftende generalforsamling udskudt, så vi igen kunne prøve at finde fælles fodtrit. 

Torben Kjøller sagde, at spørgsmålet er, om JFKK bærer viljen i sig til en sammenlægning, og i så fald skal vi ikke bruge så mange kræfter på det.

BHO spurgte om Europaudstillingen.

Tom forklarede, hvad Europaudstillingen var.

Steen Dickov opfordrede alle medlemmer til at gå ind på hjemmesiden, der står alt om udstillingen, og der ligger også referater fra JFKK’s møder.

Ad punkt 5. Regnskab ved kassereren.

Palle udtalte, at en kasserer er normalt glad for at kunne fremvise et godt resultat med overskud i stedet for et budgetteret underskud, men det var med et smil i det ene øje og en tåre i det andet, da vi jo meget hellere ville have afholdt et DM, som fugleinfluenzaen jo satte en stopper for. Palle  forklarede posterne, hvor især det fælles ringsalg har givet et pænt resultat.

På BHO’s forespørgsel, forklarede Tom, at overskuddet bl.a. kunne begrundes i et større ringsalg i 2016, og at alle nu betaler gebyret på 15 kr. uanset, om de får ringene tilsendt eller afhenter dem på udstillingen. 

Ad punkt 6. Budget for det kommende år.

Palle forklarer de manglende poster i budgettet, da budgettet blev lagt, vidste vi endnu ikke om, det blev afholdt en fælles udstilling.

BHO udtalte, at man helst ikke skal budgettere med underskud.

Palle forklarede, at det havde vil altid gjort hvert andet år, idet de år vi ikke afholder DM, har vi store omkostninger med transport af fugle og bustransport med medlemmer, og vi har kun indtægter af stadepengene, der ikke kan dække disse udgifter.

Per Ingemarsson takkede for en god redegørelse, og ville gerne vide, hvordan udgifter og indtægter på bladet bliver fordelt mellem JFKK og DKK.

Tom redegjorde for dette.

Ad punkt 10. Valg.

Tom udtalte, at i 2015 havde han meddelt, at det blev hans sidste periode som formand. I år havde han så glædet sig til at kunne stå frem og sige, at vi nu har en fælles Kanarie Union med en ny bestyrelse, og at han derfor kunne trække sig tilbage efter næsten 10 års virke som DKK formand. Desværre blev sammenlægningen ikke til noget. Såfremt han skal genopstille i år, vil han dog pointere, at det kun vil blive for 1 år, for at give regionerne mulighed for at finde en egnet kandidat til at tage over. Tom har til stadighed haft problemer med sit helbred, så nu er det tid, at nye kræfter til.

Ad punkt 11. Eventuelt - busturen.

Anne-Grete udtalte, at det var rigtigt ærgerligt, at vi måtte aflyse årets bustur på grund af fugleinfluenzaen, men hun er klar til at arrangere bustur 2018, og ville gerne vide, om der var særlige ønsker fra deltagerne.

Ellen spurgte, om vi kunne få det gamle hotel tilbage, da det var hyggeligere, og vi kunne hygge os i baren.

Anne-Grete forklarede, at hotellet var optaget af dommerne, og at vi så blev nødt til at ankomme 1 dage senere og således også komme 1 dag senere på fuglebørsen. Da Tyskland har indført, at fuglene ikke måtte sidde for mange dage i burene, var tidspunktet for dommernes ophold blevet forskubbet.

Ellen syntes, at det var rigtig godt, at vi havde ændret tidspunktet for busturens afgang og således kørte på et senere tidspunkt, det må vi gerne beholde. Med hensyn til baren, så må vi jo bare finde ud af at samles på et hotelværelse og hygge os der i stedet.

Ellen, Steen Dickov og Torben Kjøller tilmeldte sig busturen.

Tom sagde, at vi gerne skal være flere deltagere end dem, der var tilmeldt i år, da det jo gerne skulle kunne løbe rundt.

Palle sagde, at så må vi bruge vores ”buffer”.

BHO sagde, at det var hans erfaring, at folk er villige til at betale mere for turen, end man regner med. I øvrigt meddelte han, at han nu var stoppet med at arrangere busture.

Ad punkt 11. Eventuelt – udstillingen.

Mikael Eriksen spørger, om vi afholder en åben udstilling lige som JFKK. Hvad står der i DKK’s love?

Tom mener ikke, at der kommer flere tilmeldte fugle, selv vi holder et åbent skue.

Anne-Grete sagde, at der kommer ikke flere fugle, hvis skuet ikke bliver åbent.

Steen slog op i lovene, der ikke siger noget imod det.

Anne-Grete sagde, at bestyrelsen vil arbejde videre med det og oplyste, samtidig, at hun meget gerne ville af med opgaven med cafeteriet, idet hun både før under og efter udstillingen havde mange andre opgaver, og det var ved at være for meget. Det er rigtigt hyggeligt at stå i caféen, hvor man kommer til at snakke med en masse glade mennesker.

Mikael Eriksen sagde, at vi nedsætte et udstillingsudvalg til at arrangere det hele.

Jørn Henriksen foreslog at vi fyldte hallen op med andre stande og f.eks. inviterede undulaterne, møntvurdering og andet. Han vil gerne prøve at få fat på flere andre.

Tom sagde, at vi skal huske, at Amagerland Kanarievenner skal stå som arrangør af det hele.  

Torben Kjøller foreslog, at betaling på fuglebørsen skulle kunne ske med Mobile Pay.

BHO foreslog, at medlemmerne selv kunne betale et tilskud til foreningen, således at vi kunne få nogle anerkendte belgiske dommere herop, han ville gerne selv betale 1000 kr.

Anne-Grete sagde tak til BHO for hans generøse tilbud, men nej tak. Det må aldrig kunne komme til at hedde sig eller være mistanke om, at man kan betale sig til at få en bedre bedømmelse.

Mikael sagde, at enhver havde mulighed for ved tilmelding af fugle at give bidrag til foreningen, bare uden betingelser.

Steen Dickov fortalte, at han allerede er i gang med at skaffe dommere og netop havde haft kontakt til en kendt belgisk dommer.

Torben Kjøller mener, at vi bør kræse mere for dommerne og få dem til at føle sig godt tilpas hos os.

BHO fortalte, at han tidligere havde taget dommerne med på bl.a. Kanalrundfart efter udstillingen.

Steen Dickov oplyste, at det ikke kan lade sig gøre, da dommerne helst vil hurtigt hjem efter bedømmelsen.

Tom sagde, at vi kunne gå tilbage til at give dommerne gaver.

Mikael Eriksen spurgte til, hvad vi gør med hensyn til rosetter.

Tom sagde, at vi nok skal købe nye rosetter hjem igen i år. Det er en stor udgift og hvert andet år, bruger vi forskellige.

BHO sagde, at man kan meddele medlemmerne, at rosetter modtages retur.

Jørn Henriksen sagde, at vi ikke kunne gå helt væk fra rosetter, da nye medlemmer og første gangs udstillere jo ser frem til at vinde dem.

Steen Dickov sagde, at vi kan sætte en kasse frem, og opfordre medlemmerne til at give de rosetter retur, som de ikke vil gemme.

Tom afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for god ro og orden.

Referent: AnneGrete Liljeholm Rasmussen

FORMANDENS BERETNING 2017.

2016 blev året hvor fugleinfluenzaen satte en stopper for afholdelse af flere udstillinger og markeder, og alt det store arbejde måtte aflyses. Det gik så også ud over vores Danmarksmesterskab. Heldigvis nåede vi da at afholde vores regionsudstillinger, inden det hele lukkede ned.

I 2016 har bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at forberede en sammenlægning med JFKK. Vi har holdt flere positive møder med JFKK’s bestyrelse, og var enige i, at det skulle udmunde sig i en sammenlægning ved afholdelse af en stiftende generalforsamling i forbindelse med afholdelse af årets DM i Odense. Da vi afholdt et udstillingsmøde med JFKK i Odense i sommeren 2016, kom der pludselig ytringer frem, der gav os den formodning, at de aftaler, som vi havde indgået for sammenlægningen ikke længere passede ind i de ønsker som JFKK havde for udstillingen og fremtiden, bl.a. kunne vi ikke forvente, at generalforsamlingen fremover ville blive afholdt i forbindelse med udstillingen. Som I allerede ved, så valgte vi i DKK’s bestyrelse at udmelde, at vi under de betingelser ønskede den stiftende generalforsamling udsat, så må vi hellere bruge tid på en ny runde møder frem for, at det hele faldt til jorden.

I 2017 har JFKK så valgt at afholde udstilling i Kjellerup i stedet for Odense, som vi jo ellers havde aftalt som udstillingssted fremover. DKK har meddelt JFKK, at DKK kun ønsker at deltage i et fælles Danmarksmesterskab, hvis det bliver afholdt i Odense.

Derfor bliver der ikke noget Danmarksmesterskab i 2017, men vi afholder i stedet vores kåringsskue på Amager, som tidligere.

Også vores populære bustur til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen satte fugleinfluenzaen en stopper for til stor skuffelse for mange. Denne tur vil vi selvfølgelig forsøge afholdt også i 2018 og håber igen på en god tilslutning fra medlemmerne.

Jeg havde jo ellers glædet mig til i år at kunne stå frem og sige, at nu kørte den nye kanarie union på skinner, desværre blev det ikke sådan. Hvis jeg skal lade mig genvælge, vil det kun blive for 1 år, og det betyder også at jeg i den periode får brug for aflastning især ved udstillingen i november. I flere år har mit helbred ikke været i orden, og der kommer oftere flere perioder, hvor jeg ikke er i stand til at varetage noget som helst. I det kommende år har foreningen så tid til at finde en ny formandskandidat.

En forening som DKK kan ikke køre uden hjælp og opbakning fra dens medlemmer det gælder både i forbindelse med udstillinger, generalforsamling og ved andre arrangementer.

Jeg vil afslutte dette års beretning med at rette en tak til alle, der har ydet en indsats for foreningen og ønske alle medlemmer et godt resultat for 2017.  

Tom V. Rasmussen

 


 

REFERAT AF DKK's GENERALFORSAMLING 30.04.2016.

Der var fremmødt 18 personer til generalforsamlingen i Næstved.

Jens Møller Pedersen blev valgt som dirigent. Anne-Grete Liljeholm Rasmussen blev valgt som referent. Lone Christiansen og Preben Thygesen blev valgt som stemmetællere.

Formand Tom V. Rasmussen oplæste sin beretning, som efterfølgende blev godkendt. 

Kasserer Palle Buch fremlagde årets regnskab, der viste et flot overskud på 2167 kr. i stedet for det budgetterede underskud på 2800 kr.

Palle Buch forklarede, at på grund af de senere års dalende indtægter ved fuglebørsen, har bestyrelsen sammen med JFKK aftalt, at der fremover ikke skal betales afgift ved salg af fugle. Det har været svært at udfærdige et budget, da alle udgifter og indtægter vedrørende det kommende DM står hen i det uvisse. Men det er aftalt, at indtægter og udgifter i forbindelse med DM 2016 deles ligeligt mellem DKK og JFKK.

Tom V. Rasmussen forklarede, at de få afholdte bestyrelsesmøder er begrundet i, at bestyrelsen klarer det meste ad elektronisk vej via mails eller telefon. Vi løser evt. problemer med det samme i stedet for at vente til indkaldelse af et bestyrelsesmøde.

Birger H. Olsen udtrykte en stor ros til bestyrelsen for, at de passer så godt på foreningens penge og også en stor ros for deres store arbejde. Dog ville han gerne have, at der blev brugt nogle flere penge til at lave et bedre katalog, da det er vigtigt, at publikum kan læse i det og side derhjemme og slå op i det.

Der blev udtrykt tilfredshed med beslutningen om frafaldelse af sælgergebyr ved fuglebørsen, da det måske kan gøre, at der kommer flere fugle til salg. En flot salgsbørs er altid et godt trækplaster til en udstilling.

Per Ingemarsson udtalte, at det nye budget ser godt ud.

Jens M. Pedersen forespurgte, om vi selv skulle transportere udstillingsmaterialet over til Fyn til det kommende DM. Tom oplyste, at vi låner region Fyns materiale.

Der blev talt frem og tilbage vedrørende evt. overnatning af slæbeholdet. Birger H. Olsen udtalte, at det var vigtigt, at der er ro i lokalet, så fuglene får fred til at sove. Tom var ikke sikker på, at man kunne sove på stedet, da det formentlig vil blive på en skole, vi skal have udstillingen. På forespørgsel oplyste Steen Dickov Hansen, at det vil være ham og Jens M. Pedersen, der skal stå for registrering af fuglene og oprettelse af katalog.

Regnskab og budget blev énstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at lade årets overskud indgå i foreningens egenkapital blev vedtaget.

Kontingent er uforandret 325 kr. for enkelt medlem, 375 kr. for husstand og 200 kr. for juniorer.

Bestyrelsen fremlagte forslag 1:

"Det foreslås, at der gives bestyrelsen mandat til at anvende 50.000 kr. af DKK's kapital som DKK's tilskud til startkapitalen i den nye fælles kanarieforening Dansk Kanarie Union (DK)."

Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

Tom V. Rasmussen uddybede forslaget med, at antallet af medlemmer i begge foreninger var dalende. Derfor var tiden kommet til en sammenlægning af foreningerne. Forslaget er alene at give DKK's bestyrelse mandat til at gå videre med samarbejdet om en sammenlægning og i den forbindelse give DKK's indskud til unionen. Oprettelsen af dansk Kanarie Union vil blive afgjort på den stiftende generalforsamling  i forbindelse med afholdelse af Danmarksmesterskabet i november i år. Det er så meningen, at DKK og JFKK hver især betaler et beløb pr. medlem til unionen hvert år i prøveperioden.

Der var forespørgsel om, hvor mange medlemmer de to foreninger DKK og JFKK har hver især.

Birger H. Olsen forespurgte om, hvilke udgifter, der ikke kommer til at fremgå af DKK's regnskab.

Anne-Grete Liljeholm Rasmussen oplyste, at ved oprettelsen af Dansk Kanarie Union, skal denne fremover stå for afholdelse af udstillinger, generalforsamling og evt. fællesmøder. DKK skal derfor alene stå for transport af fugle og medlemmer til Danmarksmesterskabet samt arrangering af den årlige bustur til det tyske kanarie mesterskab.

Birger H. Olsen oplyste, at han havde fremsendt et forslag for sent om at DKK skulle yde et tilskud til deres 2 regioner i forbindelse med sammenlægningen. Efter en uddybning af økonomien fremover ønskede han nu at trække sit forslag eller udskyde det til senere.

Herefter blev bestyrelsens forslag 2 forelagt:

"Det foreslås, at § 5 om COM i DKK's love ændres til, at der udpeges 2 delegerede fra DKK til COM Danmark i stedet for som tidligere 3 delegerede."

Tom V. Rasmussen uddybede forslaget med, at COM Danmark besluttede dette på deres delegeretmøde i 2016.

Forslaget blev vedtaget.

Herefter gik generalforsamlingen over til valg af kasserer og valg af revisorsuppleant. Palle Buch og Birger H. Olsen blev begge énstemmigt genvalgt.

Under Eventuelt oplyste Tom V. Rasmussen på vegne af Dommergruppen, at efter Mohammed Alhaidary var udtrådt af gruppen, var der nu kun Steen Dickov Hansen, Torben Kjøller og ham selv tilbage i Dommergruppe Øst. Der blev talt frem og tilbage om evt. at uddanne nye dommere, men der bliver færre udstillinger, hvorfor der også er færre dommeropgaver.

Der var ikke noget nyt fra COM Danmark, da vores 2 delegerede Mikael Eriksen og Bjørn Rasmussen ikke var mødt frem.

Birger H. Olsen oplyste, at der var problemer med ringene i år, idet de var for små i de indvendige mål. Der står også alt for meget på ringene bl.a. ringstørrelsen, skriften bliver for lille og svær at læse. Det blev drøftet, at der ingen steder i COM's regler står, at der skal stå initialer i ringene. Man kan nøjes med DK, ring nr. og medlems nr. (tal). Forsamlingen ønskede problemet viderebragt til JFKK. Steen Dickov Hansen udtrykte at, vi skal sikre, at ringene har den størrelse, der står på dem, men som Birger H. Olsen udtrykte, det skal jo heller ikke vælte samarbejdet.

Jørgen Thestrup, der altid køber sine ringe hos JFKK i stedet for DKK, udtalte at han mener, at ringene er identiske med dem, han har fået de tidligere år fra JFKK, og enhver erfaren opdrætter kan jo finde ud af at ringe sine fugle til tiden uanset størrelsen. 

Tom V. Rasmussen oplyste, at der ikke kan skaffes flere ringe i år. Hvis nogle ligger inde med overskydende ringe uden initialer, som de ikke skal bruge, er der andre medlemmer, der mangler. Det skal selvfølgelig registreres, hvem der får dem.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Referent: Anne-Grete Liljeholm Rasmussen

Dirigent: Jens Møller Pedersen

 


 

 

DKK Formandens beretning:

I 2015 var det så JFKK's tur til at afholde DM. Der var tilmeldt 940 fugle - nogle flere  end de 281, der var på DKK's kåringsskue. 281 det er for få fugle til, at det er interessant  at forsætte med at afholde kåringsskue. Også medlemstallet er faldet fra 107 til nu 91.

 

I de 8 år jeg har været formand, har vi tabt 39 medlemmer. Det er måske ikke så galt,  men der er ingen grund til at tro, at det ikke fortsætter. Vi kan jo ikke spare mere, end vi allerede gør, så derfor er det tid til forandringer, som I kan se at de indkomne forslag, som vi skal drøfte senere på dagen.

 

I 2015 er det meste af foreningsarbejdet foregået i regionerne. Vi I bestyrelsen har haft travlt med forberedelserne til en sammenlægning af DKK og JFKK med dertil hørende møder og mails aktivitet. Endvidere arrangerede vi transport af fugle og medlemmer til  Danmarksmesterskabet i Silkeborg, som jo foregik ved hjælp af Heino og hans busser.

 

Vi har i januar 2016 også haft vores populære sædvanlige bustur til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen. Denne tur vil vi selvfølgelig også forsøge afholdt i 2017 og håber på en god tilslutning fra medlemmerne.

 

På nogle af dommerkortene var der kommentarer om, at ringene var for store. Dommerne burde holde sig til at bedømme fuglene.

 

Endvidere skete der også en stor fejl ved udnævnelse af årets bedste farveopdrætter, hvor Erik Bruun Svendsen blev udnævnt som vinder i stedet for rettelig Niels O. Kristensen.

 

Fejl kan ske, når der er stor travlhed, det skal selvfølgelig prøves at undgå. Men er der sket en fejl, skal håndteringen af denne ske på en ordentlig og hurtig måde. Det kan er ikke rimeligt, at Erik først skal have det at vide ved at læse om det i medlemsbladet 5 måneder senere.

 

Vi har talt med JFKK om dette, og vi er enige om, at dette ikke må ske igen.

 

I år er det så tanken, at DM skal afholdes i Odense i samarbejde med JFKK. I samme forbindelse vil der blive afholdt en stiftende generalforsamling i den nye overbygning.

 

Allerede på nuværende tidspunkt har vi fået fælles blad og fælles hjemmeside samt fælles ringsalg. Der udover er det så meningen, at Dansk Kanarie union skal køre fremover og skal tage sig af, Danmarksmesterskabet.

 

Begge foreninger indskyder en kapital, og vil have mulighed for at trække sig ud af samarbejdet inden for de første 5 år.

 

Det glæder mig som formand, at det endelig er lykkedes at få sat styr på COM Danmark ved udnævnelse af Mikael Eriksen og Bjørn Rasmussen som kasserer. vi ser frem til, at modtage flere informationer om COM.

 

En forening som DKK kan ikke køre uden hjælp og opbakning fra dens medlemmer - det gælder både i forbindelse med udstillinger, generalforsamling og ved andre arrangementer.

 

Jeg vil afslutte dette års beretning med at rette en tak til alle, der har ydet en indsats for  foreningen og ønske alle medlemmer et godt resultat for 2016.

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk