DKK´S LOVE OG REGLER

§ 1. NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Dansk Kanarieopdrætter Klub, forkortet DKK. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på den til enhver tid siddende formands bopæl.

Foreningen består af en hovedforening samt en række regioner opdelt efter geografisk beliggenhed.

Regionerne er selvstændige enheder med egne love, som er godkendt af hovedbestyrelsen.

Regionsgrænserne fastlægges i samråd med de berørte regioner.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.

DKK's formål er udbredelsen af og kendskabet til sang-, farve- og figurkanarier, samt disses pleje og opdræt. Dette søges opnået ved:

- afholdelse af mindst en årlig udstilling

- at være regionerne behjælpelig med afholdelse af medlemsmøder fælles for alle i DKK

- udgivelse af et medlemsblad

§ 3. BESTYRELSEN.

Til at lede foreningen vælges i henhold til nedenstående:

- en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i ulige år.

- en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i lige år.

- herudover vælger hver region eet bestyrelsesmedlem

Endvidere vælges direkte på generalforsamlingen:

- en revisor for en 2 årig periode i ulige år

- en revisorsuppleant for en 1 årig periode hvert år

Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem.

§ 4.KONSTITUERING OG BESTYRELSESMØDER

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden. Den vælger af sin midte en sekretær og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald overtager hans funktion.

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Sekretæren fører forhandlingsprotokol, der af et flertal på generalforsamlingen kan forlanges oplæst. I øvrigt vil protokollen være fremlagt til gennemsyn på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv, hvem der er korresponderende i foreningen.

§ 5. UDVALG OG GRUPPER.

Bestyrelsen kan udpege et antal udvalg og grupper, der selvstændigt skal forestå den aftalte opgave. Direktiv for udvalgets eller gruppens arbejde og dets / dens kompetence fastsættes til enhver tid af den siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke fralægge sig ansvaret for udvalgets og / eller gruppens arbejde.

Der oprettes følgende udvalg:

1) Teknisk Komité vedrørende dommer- og udstillingsspørgsmål, bestående af 2 medlemmer fra bestyrelsen og 2 fra dommergruppen Øst.

2) En redaktionsgruppe, der så vidt muligt blandt sig har repræsentanter fra regionerne 

    og som selvstændigt skal forestå driften af medlemsbladet.

3) En materialegruppe, der selvstændigt skal forestå vedligeholdelse og klargøring af bl.a.

    klubbens udstillingsmateriel. Et medlem fra bestyrelsen har sæde i gruppen, der

    konstituerer sig selv, idet der vælges en gruppeformand.

    Denne er kontaktperson til bestyrelsen.

4) Et udstillingsudvalg, der nedsættes af bestyrelsen.

5) To delegerede til C.O.M. udpeget af bestyrelsen.

§ 6. YDELSER.

Ydelser til bestyrelsesmedlemmer og til de af bestyrelsen indstillede enkeltmedlemmer/ udvalg/grupper m.v., fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7. REGNSKAB.

Kassereren fører foreningens regnskaber. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Kassereren skal have regnskaber og kassebeholdning i orden, således at bestyrelsen eller revisor kan efterse dette så ofte de finder anledning dertil.

Kassebeholdning på over kr. 5.000,- indsættes på foreningens bankkonto. Foreningen har endvidere en postgirokonto. På kontiene kan der kun hæves af kassereren eller formanden.

§ 8. ÅRSREGNSKAB OG STATUS.

Kassereren udfærdiger hvert år i januar måned årsregnskab for det forløbne regnskabsår. Der skal endvidere foreligge statusopgørelse.

 § 9. REVISION.

Ordinær revision finder sted hvert år i januar måned. Er regnskabet i orden attesteres og underskrives det af revisoren. Er regnskabet i uorden, skal bestyrelsen uopholdeligt underrettes derom. Udgiftsbilag på beløb over kr. 1000,- skal være godkendt og påtegnet af formanden.

§ 10.EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER.

Ingen ekstraordinære udgifter må foretages uden en generalforsamlings sanktion. Dog må bestyrelsen afholde udgifter indtil kr. 10.000,-, når dette ikke kan afvente en generalforsamlingsgodkendelse.

§ 11. MEDLEMSSKAB, INDSKUD OG KONTINGENT.

Medlemmer optages fra såvel ind- som udland således:

Juniorer: Medlemmer til og med det fyldte 18 år.

Seniorer: Alle medlemmer over 18 år.

Familiemedlemskab:Flere personer i samme familie.

Alle optages som aktivt medlem.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 12. UDMELDELSE.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt ved henvendelse til kassereren og skal ske inden udgangen af regnskabsåret.

§ 13. GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve love. Til lovændringer kræves mindst 2/3-del af de fremmødte medlemmers stemmer. Medlemmer af DKK, der ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, har stemmeret. Ethvert fremmødt medlem kan medbringe en skriftlig fuldmagt fra et andet medlem, der ikke deltager i generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved almindelig afstemning. Såfremt et medlem begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen foregå skriftlig/hemmeligt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stedet for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af bestyrelsen og skal fortrinsvis holdes på skift i regionerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1. marts. Forslagene skal være skriftlige og vil blive offentliggjort i forbindelse med indvarslingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med offentliggørelse af dagsorden, årsregnskab, budget og indkomne forslag.

§ 14.   DAGSORDEN.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

 1) Valg af dirigent.

 2) Valg af stemmeudvalg, (2 personer).

 3) Beretning fra formanden.

 4) Evt. protokol ved sekretæren.

 5) Regnskab ved kassereren.

 6) Budget for det kommende år ved kassereren

 7) Bestyrelsens forslag til disponering af årets over- eller underskud

 8) Fastsættelse af kontingent og indskud, jf. § 11 og ydelser m.v., jf. § 6

 9) Indkomne forslag

10) Valg af de i § 3 nævnte personer

11) Eventuelt

§ 15.   BERETNING OG REGNSKAB.

På generalforsamlingen skal beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år gives i form af en beretning fra formanden.

Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år forelægges af kassereren.

§ 16.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med anførelse af de punkter, der ønskes behandlet.

Forslagsstilleren skal selv være fremmødt på den ekstraordinære generalforsamling, for at det foreliggende forslag kan fremmes. Lovligt forfald må tages i betragtning.

§ 17. EKSKLUSION.

Når et medlem bevisligt modarbejder foreningen eller dennes interesser, kan vedkommende medlem ekskluderes ved en generalforsamling. Eksklusionen kan kun finde sted, såfremt 2/3-del af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Der skal gives vedkommende medlem, der søges ekskluderet, ret til at overvære generalforsamlingen, og medlemmet skal have ret til at fremlægge sine synspunkter.

§ 18. OPLØSNING.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene emne er på dagsordenen.

Foreningens kassebeholdning og effekter overgår til en forening med velgørende formål efter den opløsende generalforsamlingsbeslutning.

§ 19. DIVERSE.

Ved DKK's årlige landsdækkende udstilling, der benævnes DKK's landskåringsskue, er det bestyrelsen, der i samråd med Udstillingsudvalg og Teknisk Komité forestår valg af dommere, lokaler samt øvrigt forefaldende ved udstillingen.

DKK er ansvarlig for indkøb, registrering og distribuering af årsringe til medlemmerne.

Når DKK tilskynder til deltagelse i større udstillinger udenfor DKK’s regioner skal der arrangeres fælles transport af fugle.

_________________

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. juni 2020

Formand Steen Dickov Hansen                              Kasserer Palle Buch

Region SVK. Mikael Eriksen                                   Region SK. Per Ingemarsson