Delegeret møde for C.O.M. Danmark

Lørdag den 18. februar 2023 C.O.M. Danmark delegeret møde

Deltagere: Steen D. Hansen DKK, Kurt Hansen DZK, Villy Rasmussen JFKK, Bent M. Sørensen DZK, Torben Kjøller DKK, John Larsen DAK

Aflysning: Ronald Hvam. DAK har kun 1 delegeret p.t.

DKK: Dansk kanarie-opdrætter Klub

JFKK: Jysk Fynsk Kanarie Klub

DZK: Dansk Zebrafinke Klub

DAK: Dansk Agapornis Klub

Sted: BMS i Odense, Energivej 21.

Dagsorden:

 • Velkommen
  1. Villy bød på kaffe og hjemmebag
 • Status på regnskab v. Bent
  1. Bent gennemgik regnskabet og status
  2. Egenkapital per 01.01.2023 er kr. 8.233,80
  3. Vi blev enige om, at de respektive klubber skal opkræves kontingent på kr. 500 per klub
  4. Dommere skal betale kr. 150 per dommer
 • Næste VM
  1. 2024 i Belgien? Ifølge sociale medier bliver næste VM tæt på Danmark i Belgien januar 2025
  2. 2024 bliver det afholdt i Spanien
  3. Såfremt Danmark deltager skal transportørerne (2 personer) ikke køre om natten, men om dagen og møde dagen før ligesom alle andre lande.
  4. Kurt har meddelt at han ikke kører mere.
 • Nyt fra COM
  1. Intet nyt
 • Eventuelt
  1. Bent vil gerne trække sig som kasserer, så snart nye delegerede er fundet
 • Næste møde afholdes februar 2024

Delegeret møde for C.O.M. Danmark

Lørdag den 4. maj 2019 afholdt C.O.M. Danmark årligt delegeret møde

Deltagere: Steen D. Hansen DKK, Ronald Hvam JFKK, Kurt Hansen DZK, Villy Rasmussen JFKK, Bent M. Sørensen DZK, Tom Rasmussen DKK, John Larsen & Kim Refsgaard fra DAK

DKK: Dansk kanarie-opdrætter Klub

JFKK: Jysk Fynsk Kanarie Klub

DZK: Dansk Zebrafinke Klub

DAK: Dansk Agapornis Klub

Sted: BMS i Odense, Energivej 4.

Dagsorden:

 • Velkommen til DAK (Dansk Agapornis Klub) John Larsen & Kim Refsgaard
 • Status på VM i Zwolle 2019
  1. Godt/skidt/andet
   1. DAK nævnte at der ikke var vand hos fuglene under hjem transporten!
   2. Kurt sagde at ALLE fugle havde vand og friskt foder da han kørte!
 • iii. Fuglene transporteres om natten, hvorfor de ikke behøver vand!
 1. Den ene forsvundne Agapornis er ’kommet hjem’, den anden må være ’Stjålet’
 2. Transportkasser skal være ensartet - JFKK har 80 transportkasser, DAK havde gode transportkasser, DKK mangler og vil afgøre om de skal investere til 2022
 3. Vi skal have kigget på transportregler
 • Status på regnskab v. Bent
  1. Overskud viste kr. 3.913,33
  2. Aftalt at køre med ½ kontingent det næste år, og så tage op igen i 2020
  3. Bent betaler COM kontingent 200€ - COM-Danmark skal selv indbetale, vi får ikke opkrævning fra COM !!
 • Rosetter/præmier til Klubberne
  1. Steen finder COM Rosetter i Rød Hvide farver 25/50 stk. alt efter pris og sender rundt!
  2. Hver forening kan få 2 store rosetter årligt uden årstal således de ikke går til spilde i tilfælde af eks. Aflysning gr. Fugle influenza
 • Næste VM
  1. 2022 i Metz, Frankrig tæt på den tyske grænse
 • Skal vi arrangere en ’COM’ udstilling på et tidspunkt?
  1. Kanarie-foreningerne har et ønske om Udstilling (DM) arrangeret af COM-Danmark
  2. I november eller december/januar!!!
  3. COM-Danmark holdes økonomisk fri
  4. DAK kan ikke udstille, men vil gerne have propaganda-udstilling med!
  5. DZK ved ikke endnu om det er interessant gr. De kun har én forening i DK men vil gerne have propaganda-udstilling med!
  6. Udstillingen afholdes på Fyn eller Kolding (BMS) – Steen har fået flere tilbud om steder til afholdelse på Fyn !
  7. Steen stiller forslag samt opstiller budget og rundsender
 • Nyt fra COM
 • Nye regler for Dommer uddannelse Les Nouvelles 2018 - 2. - no. 140
  1. Nyt regelsæt? (endnu ikke modtaget fra COM) men p.t:
   1. Opdrætteren er alene ansvarlig for størrelsen
   2. RAL farverne skal følges
 • iii. ID-nummer på Opdrættere
 1. Klub navn
 2. Oprindelses Land
 • Eventuelt

Ref.: Steen Hansen

 


Delegeret møde for C.O.M. Danmark

Lørdag den 13. marts 2018 afholdt C.O.M. Danmark delegeret møde for at få samling og orden i C.O.M. Danmark igen

Deltagere: Steen D. Hansen, Ronald Hvam, Kurt Hansen, Villy Rasmussen, Bent M. Sørensen, Tom Rasmussen

Sted: BMS i Kolding.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsen konstitution samt regnskab/budget
  1. Steen blev valgt som Formand og fungerende sekretær!
  2. Bent blev valgt som kasserer, og opretter mandag en konto til administration af COMs midler. P.t. er COMs beholdning på kr. 9.528,76 og står på tidligere kasserer Jørgen Thestrups private konto. Jørgen er blevet bedt om at overføre beløbet straks til Bents konto.
  3. Vi blev enige om at droppe tidligere aftale per 5. marts 2016 om tilskud til rosetter. I stedet forestår Bent indkøb af COM rosetter, 2 til JFKK, 2 til DKK og 1 til DZK som sendes til klubberne uden årstal på! Ydermere vil Bent se på et layout til et Diplom, hvis en af klubberne ønsker dette.
 2. C.O.M.s aktiviteter
  1. p.t. er der 66. udstilling i Cesena i Italien
  2. Vi drøftede transportbure og i DKK vil vi se på alternativer til nuværende. JFKK har transportbure allerede.
 3. Andre klubber i DK
  1. Steen er blevet kontaktet af en fugleklub men desværre er det på telefonsvareren og da forbindelsen var dårlig er navn, klub og nummer ikke tilgængeligt! COM er åben overfor nye klubber og Bent forhører sig med LDF om de kunne have interesse
 4. Bladet
  1. Steen forsøger at oversætte diverse fra ’Les Nouvelles’ som så kan sættes i klubbernes respektive blade.
 5. Hjemmesiden
  1. Steen har allerede oprettet en omfattende C.O.M. Danmark side under kanarie.dk/JFKK.dk. Link sendes til Bent, som opretter dette på DZK’s side
 6. Kommende VM i Zwolle 2019
  1. Enighed om at arrangere en fælles transport m.m. samt annoncere for det kommende VM i Zwolle 3. weekend i januar 2019
 7. Eventuelt
  1. Vi drøftede kørepenge da dette hurtigt kan blive en stor post i regnskabet. Villy & Steen ønsker ikke kørepenge. De øvrige får et beskeden beløb p.t. 1 kr. / km. Bro-penge der i mod skal dækkes af COM

Årsmøde C.O.M. Danmark

 

Lørdag den 5. marts 2016 afholdt C.O.M. Danmark delegertmøde med punkter som angivet i nedenstående dagsorden:

Deltagere: Ronald Hvam, Jørgen Thestrup, Kurt Hansen, Villy Rasmussen, Bjørn Rasmussen, Mikael Eriksen og Bent Sivertsen.

Sted: Kolding hos BMS.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget, herunder Kontingentfastsættelse
 6. Valg

Valg af formand. Nuværende modtager ikke genvalg

Valg af kasserer. Nuværende modtager ikke genvalg

Valg af sekretær

Valg af revisor

 1. Eventuelt

Ad pkt. 1

Valgt blev Bent Sivertsen til begge poster.

Ad pkt. 2

Formanden redegjorde i sin beretning for årsagen til, hvorfor der ikke var afholdt delegertmøde hvert år i de senere år. Det var udelukkende ud fra en økonomisk betragtning – økonomien var ikke til det. Derudover omtalte formanden verdensudstillingen 2015 i Rosmalen i Holland som en af de vigtigste begivenheder, hvor der var dansk deltagelse med 110 fugle. Medaljehøsten blev på 1 guldmedalje, 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. Kurt Hansen og Jørgen Henriksen var blandt medaljetagerne. Desværre er det ikke hvert år, at danske opdrættere har mulighed for at deltage, da verdensudstillingen veksler mellem de tilsluttede lande i C.O.M..  Det bliver for bekosteligt at deltage. I år 2016 har udstillingen været afholdt i Portugal og i 2017 bliver det i Spanien, herefter bliver det Frankrig og Italien. Det arrangerende land skal endvidere kunne stille med 50 % af dommerne, hvilket svarer til 45 til 50 internationale dommere. I Danmark er der 4 internationale dommere. Formanden omtalte, at  i 2018 er Danmark vært ved en Europaudstilling for hobbydyr. Herefter afsluttede formanden sin beretning. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 3

Kassereren aflagde regnskab for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015, som er regnskabsåret.

Driftsregnskabet udviste et underskud på kr. 3939,98 og en balance på kr. 15240,00. Efter regulering af egenkapitalen udgør denne ultimo kr. 14301,88. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad pkt. 4

Forslag om redigering af ”Vedtægter for C.O.M. Danmark”. Vedtægterne er første gang vedtaget i december 1990, ændret i december 1992 og senest november 2000. Vedtægternes ordlyd blev gennemgået og rettet til.

Endvidere blev det besluttet på mødet, at give hver af de tilsluttede foreninger kr. 500 i tilskud til indkøb af C.O.M. rosetter og anden C.O.M. præmie dog sådan, at kun den af de tilsluttede kanarieforeninger ( DKK eller JFKK ) der afholder DM, modtager begge kanarieforeningers tilskud på i alt kr 1000,-

Forslagene blev godkendt.

Ad pkt.5

Kassereren gennemgik budgettet for året 2015/2016. Der var udarbejdet 2 versioner. Budget 1 med afholdt delegertmøde og budget 2 uden delegertmøde.

I budget 1 anslås at årets underskud vil lande på små kr. 1000 og i budget 2 anslås at årets overskud vil være på ca. kr. 1500.

Budgettet blev godkendt og det blev diskuteret den mulighed, at delegertmøder også kunne afholdes over telefonen.

Ad pkt.6

Ronald Hvam modtog ikke genvalg som formand. I stedet valgte forsamlingen Mikael Eriksen som formand. Som ny kasserer valgtes Bjørn Rasmussen. Genvalg til Bent Sivertsen som sekretær og til Villy Rasmussen som revisor. Kurt Hansen og Bent Sørensen fortsætter i bestyrelsen som delegerede for DZK.

Ad pkt.7

Dette punkt benyttede den afgående formand lejligheden til at takke Jørgen Thestrup, som afgående kasserer, for et godt stykke arbejde ved at overrække ham et par flasker vin. Heldigvis havde afgående formand været så forudseende, at hvis han skulle modtage noget som tak for sin indsats gennem årene, så måtte han selv købe et par flasker, hvilket han da også havde gjort. Herfra skal der lyde en stor tak til begge de 2 afgående for deres indsats gennem årene. Også tak til Villy for husly.

Således oplevet således refereret.

Bent Sivertsen.