Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


JFKK

BERETNING OM FORENINGS VIRKSOMHED I

ÅR 2004

År 2004 ville blive husket af flere grunde. Det har været et spændende år, hvor aktiviteterne har været præget af et 40 års jubilæum, udstillingsresultater, optimisme, en stor foretagsomhed og ikke mindst en yderst positiv stemning.  

Medlemsstatus:  

Ved årets udgang var vi omkring 200 medlemmer. Et medlemstal som vi ikke tidligere har tangeret. Oftest har det forholdt sig således, at årets tilgang var lig årets afgang. Men nu oplever en positiv vækst, hvilket styrker JFKK men også og ikke mindst et gode for kanariesporten. Det stigende medlemstal  skal blandt andet  tilskrives en solid indsats i regionerne, vores udstillinger og ikke mindst gennem vores blad – Racekanarien - samt folks besøg på vores hjemmeside.  

Bestyrelsesmøder:  

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referaterne fra møderne med angivelse af de trufne beslutninger bringes i førstkommende medlemsblad, udelukkende for at sikre medlemmerne et højt informationsniveau.  

Jubilæet:  

I 2004, var det 40 år siden JFKK blev stiftet af nogle initiativrige personer og dette skulle naturligvis fejres. I bestyrelsen besluttede vi os for at markere dagen med en reception sammen med kåringsskuet. Det blev en dag som oversteg alle forventninger. Ud over foreningens medlemmer deltog en række indbudte gæster i festlighederne, der strakte sig over nogle timer. Traktementet bestod af en flot buffet, hvilket deltagerne nød og med rette satte stor pris på. Der var ligeledes arrangeret en interessant specialudstilling af  forskellige effekter som viste kanariesportens udvikling op gennem årene. Der skal herfra lyde en tak til alle som med stor indsats sørgede for, at dagen blev en succes. I lighed med markeringen af Racekanariens 40 års jubilæum, var der også til denne lejlighed fremstillet en flot jubilæumsmedalje.  

Som tidligere nævnt afholdtes det årlige kåringsskue på samme tidspunkt. Der var stor opbakning fra ca. 1/3 af medlemmerne, der tilsammen udstillede 626 fugle, hvilket var en fremgang på100 fugle i forhold tidligere. Antallet af medlemmer der udstiller er ret konstant, men set i lyset af det samlede medlemstal, er det ikke imponerende at så få medlemmer udstiller deres fugle. Det burde ligge væsentlig højere på mindst 2/3 af medlemmerne. Som tidligere blev udstillingen bedømt af vore danske OMJ dommere. Nævnes skal også salgsafdelingen, der efterhånden har fået et flot format med en god ledelse. Begge dage var udstillingen godt besøgt af gæster, hvilket gav liv og pæn omsætning i salget af mad og drikke. Køkkenudvalget havde som tidligere sørget for et flot udvalg. Også her skal der lyde en stor tak til alle, der bidrog med stor indsats.  

Danmarksmesterskabet:  

Jyske og fynske opdrættere deltog i årets Danmarksmesterskab på Sjælland.  Udstillingen, der var arrangeret af DKK afholdtes i Amagerhallen. Med omkring 240 fugle deltog 32 af JFKK´ medlemmer i årets Danmarksmesterskab. Det blev til 16 mesterskaber, hvilket må betegnes som et stærkt resultat. JFKK gav et tilskud til bustransport, så vore medlemmerne med dette sponsorat kunne komme billigt til udstillingen.  

VM:  

Årets verdensmesterskab afholdtes i Tyskland. Derfor gik  den årlige bustur til Bad Salzuflen, hvor det 53. mesterskab fandt sted. Ud over turen, der blev gennemført med samme succes som tidligere år, var det et særligt spændende besøg, da 19 danskere, heraf 14 fra JFKK, deltog i mesterskabet. Det blev til pæne placeringer for de fleste, men for Kaj Viby blev det til en bronzemedalje, hvilket naturligvis er meget flot.  

De mange medlemmers deltagelse i konkurrencen og de opnåede resultater skulle gerne klarlægge for enhver, at vi kan sagtens være med i det internationale selskab, så fremover er det en selvfølge at vi deltager, når det afstandsmæssigt lader sig gøre.   

Den årlige bustur blev som allerede nævnt gennemført med samme succes som tidligere år. Interessen for turen var så stor, at der var udsolgt af pladser. Hele arrangementet var som sædvanligt velorganiseret og udover VM udstillingen, var der arrangeret besøg hos 2 opdrættere.

 Racekanarien:  

Racekanarien, JFKK´s medlemsblad,  skal også nævnes som et stort aktiv for JFKK. Ikke mange gør sig klart hvor mange kræfter er lægges i at skulle præstere et blad som Racekanarien 6 gange om året. Det er professionelt hvad indhold og udseende angår og som medlem bør man virkelig sætte pris på et sådant blad, som mange helt sikkert misunder os. Tænk over det og bidrag ved en gang i mellem at sende et indlæg til redaktøren. Ud af den medlemsskare vi er, må vi kunne forlange, at det hele tiden tilflyder redaktøren stof til bladet. Vi er et meget stort antal medlemmer som må have et eller andet at berette om. Kendetegnende for JFKK´s medlemmer er, at de er gode til at samarbejde. Det skal vi også vise her ved at støtte redaktøren. Der er ingen undskyldning for ikke at hjælpe.  

Regionerne:  

Nævnes skal også det uvurderlige arbejde der pågår i hver af de 5 regioner. Der er efter mødereferaterne at dømme en god aktivitet med medlemsmøder, udflugter og udstillinger, hvilket sikrer en god stabil kontakt til vore medlemmer. Regionerne må betragtes som JFKK´s nærmiljø og opfordringen skal være, at man fortsætter på samme inspirerende måde, hvilket også i et vist omfang sikrer medlemstilgangen.  

Projekt 2004:  

I 2004 har vi startet et nyt projekt op med det formål at udvikle JFKK ud fra medlemmernes idéer og tanker. Konceptet er, at der afholdes indledende møder med regionerne, som på forhånd har formuleret en række spørgsmål. Meningen er, på disse møder, at diskutere og klarlægge tankerne der ligger bag spørgsmålene og forslagene. Hele denne seance skal, når besøgsrunden er afsluttet evalueres på et senere tidspunkt i et fællesmøde.  

Afslutning:   

Før jeg slutter bestyrelsens beretning for driftsåret 2004, vil jeg rette en personlig stor tak til mine bestyrelseskolleger for en positivt og interesseret indsats. Racekanariens redaktion, vores rejsebureau, ringsalgsledelse og foreningens økonomifunktion skal alle have stor tak for et utrætteligt arbejde, herunder de gode, konstruktive ideer de fremkommer med, som vi alle nyder godt af i det daglige. Vores udstillingsudvalg skal ligeledes have tak for en stor velorganiseret arbejdsindsats.  

Egentlig hylder jeg princippet: ” Ingen nævnt - ingen glemt ”, men når jeg alligevel har rettet en tak til nævnte personer, så er grunden den, at de gennem deres solide indsats, udfører meget vigtige funktioner til gavn og glæde for os alle sammen i JFKK.  

Derudover skal der lyde en tak til alle medlemmerne for en loyal og interesseret indsats gennem hele året 2004. Vi skal huske på, at uden medlemmer intet JFKK. Og glem aldrig at vi til enhver tid skal bestræbe os på, at JFKK er og skal være lokomotivet i dansk kanariesport.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk