Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Orientering fra bestyrelsen.
 

Bestyrelsesmødet d. 14 - 01 - 2005.  

Bestyrelsesmødet ved Bent Sivertsen den 14 januar var det første møde efter jubilæumsudstillingen, så en evaluering af forløbet af udstillingen var selvfølgelig et vigtigt punkt, men derudover var der yderlig 8 punkter på dagsordenen, så det blev en travlt aften.

Punkt 1. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referatet fra mødet den 10-9-04, det blev godkendt af alle.

Punkt 2. Meddelelser.

Formanden kunne oplyse, at han nu havde fået svar på den henvendelse JFKK havde sendt til det Tyske forbund DKB, angående godkendelse af Danske ringe. Formanden Klaus Weber kunne oplyse, at han havde henvendelsen med på deres kongres og der var en positiv holdning til denne godkendelse. Det ville komme på som et forslag ved den kommende generalforsamling, hvor han forventede det ville blive godkendt.

Punkt 3. Evaluering af udstillingen

”VI KAN VÆRE STOLTE AF UDSTILLINGEN” var der bred enighed om i bestyrelsen og jeg tror også det er en holdning der går igen blandt medlemmerne.

For blot at genopfriske enkelte punkter kan nævnes tilmeldingen, det gav 100 fugle ekstra på reolerne i forhold til forrige kåringsskue. Receptionen i forbindelse med jubilæet var ved at sprænge alle rammer med over 80 deltagere, heriblandt æresmedlemmer, gamle medlemmer , repræsentanter fra andre fugleforeninger og ikke mindst alle de aktive JFKK medlemmer der mødte frem for at fejre foreningen og få en hyggelig dag ud af det. Fra udstillingsudvalget blev der overbragt en tak til regionsrepræsentanterne for regionernes veludført arbejde, det havde igen fungeret optimalt. I udstillingsudvalget kan der blive brug for en styrkelse af EDB gruppen, da der bliver trukket store veksler på enkelte personer nu hvor mere og mere bliver lagt ind over EDB. I den forbindelse pointerede formanden at vi ikke måtte glemme EDB sikkerheden, således vi ikke pludselig stod på bar bund hvis der skete maskinnedbrud eller andre uforudsete uheld. Det vil være et punkt der blive arbejdet videre med så vi sikrer os bedst muligt. Kasseren kunne oplyse at udstillingen gav et større underskud.

Punkt 4. Tilskud til VM udstillingen. 

Som det har været normalt ved de foregående VM udstillinger, besluttede bestyrelsen igen at yde et tilskud på kr. 30 per fugle, til de udstillere der sender fuglene til VM.

Punkt 5. Ringe af kunststof.

Fra år 2006 blev det besluttet at overgå til de nye ringtyper der er fremstillet af kunststof. Fordelene er blandt andet at de er lettere, helt runde, uden skarpe kanter, billigere og godkendt af COM.

Punkt 6. Bestyrelsens møde med regionerne.

De første emneforslag og mødedatoer var indsendt fra regionerne. Såfremt det er muligt skal alle i bestyrelsen deltage i møderne.

Punkt 7. Generalforsamlingen.

Det blev drøftet om bestyrelsen kunne nå at bearbejde et kvalificeret diskussionsoplæg på baggrund af møderne med regionerne, således det kunne fremlægges på generalforsamlingen. Men da alle regionerne endnu ikke har programsat en mødeaften, ville der blive for kort tid for bestyrelsen til en seriøs behandling af oplæggene. Derfor vil det blive besluttet senere, om bestyrelsen eventuelt kan indkaldes til et sommermøde hvor oplæggene behandles/drøftes med alle regionerne, eller det bliver udsat til generalforsamlingen 2006. Temamøderne der har indledt generalforsamlingen de senere år og hvor der har været godt opbakning til, vil bestyrelsen gerne videreføre. Men da der mangler ideer til emner, vil der blive brug for en tilkendegivelse fra regionerne om hvilken temaer der kunne være interesse for. Regionsrepræsentanterne blev bedt om at drøfte sagen i regionerne og melde tilbage med aktuelle emner.

Punkt 8. Orientering fra kasseren.         

Regnskabet for år 2004 et pt ikke afsluttet men der forventes et underskud for året. Der er fortsat en pæn tilgang af nye medlemmer så den positive linie er fortsat fra 2004.

Punkt 9. Orientering fra regionerne.

Midt-Vest har afholdt generalforsamling og alle i bestyrelsen fortsætter. I november afholder regionen igen specialudstilling for Gloster og Fife Fancy med Engelsk dommer. Han vil også kommentere Border og Norwich så vi påtænker at udvide så udstillingen omfatter de fire racer. Nord havde afholdt generalforsamling hvor de fik valgt medlemmer til de forskellige udvalg samt planlagt møder for 2005. Kassebeholdningen var ret positiv med et pænt plus. Midt-Øst oplyste at der skal vælges ny formand idet Ivan træder tilbage ved generalforsamlingen. Der er fundet afløser til bestyrelsen blandt regionens yngre medlemmer så der opnås et godt generationsskifte. Syd havde juleafslutning og præmieoverrækkelse sammen med Fyn det var et ”kanon godt møde”. Der var endnu ikke afholdt generalforsamling. Fyn havde afholdt julefrokost med pokaloverrækkelse ved Ole,’. Medlemstallet er på 25 heraf er 2 nye medlemmer.

Punkt 10. Eventuelt.

Bent påpegede igen IT´s vigtighed for fremtiden og sikkerhed for det bestående. Der har været enkelte medlemmer der uofficielt har klagede over de Tyske dommere. Men da der ikke er fremsendt klager til bestyrelsen, og de ikke kender de konkrete problemer, er det ikke bearbejdet.

 

For bestyrelsen.

Ronald Hvam. 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk