Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Orientering fra bestyrelsen.
 

Bestyrelsesmødet d. 01- 04 - 2005.  

Til dette bestyrelsesmødet der primært tager sigte på den kommende generalforsamling, var en fuldtallig bestyrelse mødt frem. Deriblandt det nye bestyrelsesmedlem Tommy Wrå fra Region Midt Øst der er nyvalgt til at repræsentere regionen.  

Første punkt var godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 14 – 1 - 05. Denne blev godkendt uden bemærkninger.  

Næste punkt omhandlede generalforsamlingen der afholdes den 9 april i Silkeborg.

Formandsberetningen der i forvejen var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne blev gennemgået af Bent. Denne beretning der opsumerer året i JFKK blev enstemmigt godkendt.

Mogens gennemgik derefter regnskabet der udviste et underskud, men det skyldes ikke mindst et stort indkøb af jubilæumsmedaljer samt flere års forbrug af rosetter. Ligesom jubilæumsreceptionen og den foredragsturne til lokale fugleforeninger JFKK iværksatte i 2004, belaster regnskabet med nogle engangsudgifter.

Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

På valg er formanden Bent Sivertsen der modtager genvalg. Han tilføjer at med det gode sammenarbejde der er i bestyrelsen har man jo lyst til at fortsætte.

Nyvalg af regionsrepræsentanter hvor Region Midt Øst som omtalt havde nyvalgt Tommy Wrå men derudover også en næsten ny bestyrelse med Thomas Hansen som formand. Villy oplyste at i Region Syd var Per Larsen valgt som ny formand. I de øvrige regioner var der ingen nyvalg til bestyrelsen.

Da der havde været vigende interesse for temamøderne blev det besluttet at der ikke vil blive afholdt nogen møde i år. Men den traditionelle bespisning af generelforsamlingens deltagere vil der ikke blive ændret på.  

Vi har som omtalt fra sidste bestyrelsesmøde besluttet at overgå til de nye kompositringe fra 2006. På verdensudstillingen i Tyskland blev der taget kontakt til en ny leverandør (Horst Stengel & Sohn. Gbr.). Han kunne fremvise prøver på ringene, der selvfølgelig fås i årets farve, med og uden initialer lige som vi nu ønsker.  

EDB struktur nu og i fremtiden, som vi begyndte på ved sidste bestyrelsesmøde, var igen et punkt på dagsordenen. Det blev besluttet at der eventuelt nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave som første trin vil være at klarlægge nuværende situation, og formulere behov til afhjælpning og sikring af fremtiden.  

Mogens omtalte medlemssituationen. Ved årsskiftet var vores medlemstal på 200 og pt. er der 186 der har betalt kontingent for 2006, hvilket er det højeste antal der nogensinde er registreret her først på året, og normalt kommer der en del nye medlemmer til i løbet af året. Måske skyldes den gode positive medlemsudvikling den foredragsturne JFKK iværksatte. I mange lokalforeninger kom vi i kontakt med fugleholdere der ud over andre fugle også opdrættede kanarier. Flere af disse gav udtryk for at de ville til at arbejde mere seriøst med kanariefuglene så de kunne udstille dem. Vi kan jo håbe på at vi ser nogle af dem på udstillingerne fremover.

Mogens kunne oplyse at der kun var ganske få bure til figurfugle på lager, mens universalburene løbende blev fremstillet efter behov.  

Orientering fra regionerne.

I Midt-Vest vil april mødet blive med Jørgen Møller der kommer og fortæller om fodersammensætning og foderemner fra naturen.

Nord. Mødet den 12/2 havde kun 12 deltagere på grund af snestormen, der også medførte at bestyrelsen for JFKK der skulle komme til mødet meldte afbud. Næste møde afholdes den 16/4 ved Pia og Knud Hansen hvor vi håber at se JFKK´s bestyrelse.

Fyn. Mødet med bestyrelsen for JFKK er afholdt i samarbejde med Syd. Et godt og positivt møde. Generalforsamling afholdes snarest. Tilgang af nye medlemmer.

Syd. Godt møde i samarbejde med Fyn. På generalforsamlingen trak Frank Darling sig som formand. Per Larsen blev valgt som ny formand.

Midt-Øst. På generalforsamlingen blev der valgt en næsten ny bestyrelse bestående af  unge friske kræfter, der forhåbentligt vil fortsætte og forstærke den positive udvikling i regionen.  

Under eventuelt blev der drøftet om der var mulighed for at oprette en liste med foredragsholdere. For at regionerne kan have overblik over aktuelle nye medlemmer, skal der tilgå de respektive regioner en opdateret liste med navn og telefonnummer.  

For bestyrelsen.

Ronald Hvam.   

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk