Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Orientering fra bestyrelsen.
 

Bestyrelsesmødet d. 13- 01 - 2006.  

Mødet startede med godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 26-8-2005.

Da vi nu har fået vores ringe godkendt af DKB, kan medlemmer af JFKK udstille på den Tyske Nationaludstilling, hvis man blot er medlem af en af deres landsforbund, for nuværende er det forbund nr. 23. Et medlemskab koster 62 euro om året, og dermed får man også deres blad Vogelfreund. Hvis man køber bladet uden medlemskab koster det alene 60 euro om året. Ved årets Tyske mesterskab var der flere der blev medlem, så der nu er omkring 10 JFKK medlemmer, der har mulighed for at deltage på mesterskabet.

JFKK´s bustur med omkring 30 deltagere, der var programsat til et besøg på verdensudstillingen i Zutphen, blev på grund af den aflyste verdensudstilling i stedet til et besøg på den Tyske Nationaludstilling. Som sædvanligt havde Birgitte styr over tingene så alle deltagere fik en god tur.

Under punktet evaluering af DM udstillingen blev der drøftet nogle ”småting” der kan gøres anderledes. Salgsafdelingen ønsker endnu engang at der strammes op på, at der ikke foregår direkte salg mellem sælger og køber inde på området, (ændrede priser, ombytning af fugle, kun salg af den ene fugl, o.s.v.. Alt salg skal gå gennem de tilstedeværende ansvarlige for salgsafdelingen. Udstillingsudvalget fik følgende opgaver: Mere bemanding ved indlevering af fuglene, der var pladsproblemer når både fuglene skulle flyttes fra indleveringen, og pumpeglassene skulle påfyldes vand. En løsning kunne være, at pumpeglassene først påfyldes vand når alle fuglene stod på reolerne, samtidig undgår man også at der kan opstår en fejl, så en fugl bliver sat på reolen uden vand. Under bedømmelsen er der meget trafik i midtergangen mellem reolerne, fordi farvefuglene er placeret modsat dommerbordet, derfor vil det blive sådan fremover, at farvefuglene vil blive placeret så nært dommerbordet som muligt. Der udarbejdes mærkater med teksten ”forkert tilmeldt” der påsættes udstillingsburet ved forkert tilmeldte fugle. Disse fugle vil blive bedømt men ikke præmieret. Ved tilmelding over internet, skal udstilleren huske at forlange en bekræftelse på at mailen er modtaget.

EDB struktur. Status for arbejdsgruppens arbejde siden sidste bestyrelsesmøde, samt orientering om næste fase for projektet. På grund af særlige omstændigheder var der ikke foregået noget arbejde i gruppen. De forskellige EDB programmer fungerer upåklageligt ved normalt brug, men da det ikke er muligt for normale brugere at gå ind og rette i systemerne, bliver opgaven at gøre dem mere brugervenlige. Mogens og Henrik undersøger markedet for ekstern hjælp til opgaven, så vi har et overblik til næste møde.

Status for regionsbesøgene. Den første gennemgang af samtlige forslag viste en del enslydende eller sammenfaldende forslag. Der er påført kommentarer til forslagene og de vil blive opsat i en prioriteret rækkefølge. Forslagene vil blive lagt frem som debatoplæg og skal være generalforsamlingens temamøde.

Der var et forslag om indførelse af familiekontingent på for eksempel kr. 300. Det vil blive lagt frem som et forslag på generalforsamlingen.

Der har været ønske fremme om medlemslister. Bent vil undersøge om det er lovligt at udgive medlemslister, der kunne fremstilles som et hæfte der årligt revideres.

Orienteringen fra kassereren var at regnskabet ikke var helt færdigt, men han kunne se at resultatet ville blive et minus på cirka kr. 15,000,00. Blandt andet skyldtes det nyanskaffelse af nyt EDB udstyr til redaktøren, fremstilling af nye reolstativer, transportkasser til fuglene under VM, deltagelse i projekt ”den sorte plet”, for at nævne nogle ekstraordinære store udgiftsposter.

Orientering fra regionerne var præget af den stille tid omkring jul, men alle havde de afholdt julemøde med pænt fremmøde. Region Midt-Vest havde haft generalforsamling med genvalg til formand og suppleant. Årets mødeplan var også på plads med mange spændende møder, og ikke mindst årets regionsudstilling der vil byde på en helt ny form for bedømmelse, hvor medlemmerne er direkte involveret. Region Nord havde i forbindelse med julemødet generalforsamling og pokaloverrækkelse. Planlægningen af møderækken for 2006 blev også vedtaget på mødet.

Under eventuelt blev der indleveret et forslag til generalforsamlingen fra Region Midt-Vest. Herunder blev der givet en orientering om hvorfor forslaget er fremsat. Bjarne fremlagde et ideoplæg til nyt informationsmateriale som Ronald og Bjarne vil arbejde videre med.

For bestyrelsen: Ronald Hvam. 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk