Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Bestyrelsesmødet den 18-1-2008

Til årets første møde var der fuld tilslutning fra hele bestyrelsen.

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 31-8-2007.
Referatet godkendt.

Punkt 2. Meddelelser.
2,1. - Indkøb af årsringe for DKK.
Vi har som tidligere omtalt overtaget ringsalget for DKK. Arbejdsfordelingen er nu således, at JFKK bestiller ringene ved den tyske leverandør, og at DKK selv sender dem ud til deres medlemmer.

2,2 - Dansk Border og Fife klub holder stiftende generalforsamling 2-2-2008.
Lasse orienterer om klubben. Den vil være en selvstændig klub, men ikke en konkurrent til JFKK og DKK.

2,3 - JFKK´s bustur i januar 2009.
Den vil gå til det tyske mesterskab der afholdes af DKB i Bad Zalzuflen den første weekend i januar 2009. Bussen er allerede bestilt og der er ikke tvivl om at den nok skal blive fyldt. Der er efterhånden en del danske opdrættere der er medlem af DKB, og der arbejdes med planer for en samlet transport af danske fugle til udstillingen.

Punkt 3. Evaluering af DM udstillingen 2007 i Silkeborg.
Bent orienterede om DM udstillingen i Silkeborg, der med et rekord stort antal fugle virkelig blev en seværdig udstilling hvor alt kørte på skinner. Udstillingsudvalget kunne også melde tilbage om en udstilling uden nævneværdig problemer,  med god opbakning til at løse de opgaver regionerne havde fået tildelt. Salgsafdelingen havde ikke helt det antal fugle der kunne ønskes. Måske skulle vi indføre den tyske model, hvor det er de enkelte opdrættere der står for salget  af deres fugle. Bestyrelsen vil overveje fordele og ulemper ved denne model. Økonomien for udstillingen ser fornuftig ud, men kassereren kunne godt tænke sig nogle flere tiltag for at øge omsætningen. Med de programmer Mogens har lavet, er der efterhånden fuld EDB dækning af hele udstillingen, lige fra indskrivning af fuglene til kataloget er færdig. Der overvejes at foreningen indkøber plastskinner til udstillingsburene således dommerkortene lige kan sættes i skinnen, i stedet for det ret tidskrævende arbejde med de nuværende systemer. Dommerkortene vil muligvis blive påført udstillers navn før de sættes på burene. Med hensyn til udstillingsreglerne for DM, blev der drøftet om de nugældende regler for flerårige fugle ikke burde ændres, så de få fugle ikke opretholdte selvstændige præmiegrupper. Det vil være et punkt vi må tage op på sammenarbejdsmødet med DKK. På kåringsskuet den 1-2 november 2008 i Silkeborg vil der igen blive danske dommere.      

Punkt 4. Kåringsskuet 1-2 november 2008 i Silkeborg.
Der arbejdes med forskellige tiltag for at skabe øget interesse for udstillingen, både med henblik på flere udstillere som gæster. Det vil der blive arbejdet videre med på næste møde, hvor vi bl. andet vil drøfte om det skal være udstillingsudvalget eller en særlig pr. gruppe der skal stå for arbejdet. Gode ideer er velkommen fra alle medlemmer.

Punkt 5. Busturen til VM i Hasselt.
Kjeld der er turleder, kunne oplyse at der var 35 betalende deltager. De eneste aftaler der ikke var på plads, var eventuelle besøg ved opdrættere på hjemturen. Det var vanskelig at få nogle aftaler, da alle Belgiske opdrættere ville være på udstillingen lørdag eftermiddag hvor vi kører hjemad.

Punkt 6. Videreførelse af strukturudvalgets arbejde mht. JFKK´s fremtid.
Lasse havde indsendt ændringsforslag til det foreløbige arbejdspapir. Vi havde en bred drøftelse, hvor vi bl. andet kom ind på JFKK´s fremtid. Der vil blive lavet et oplæg til generalforsamlingen med udgangspunkt i de møder bestyrelsen havde med regionerne. Oplæget vil blive udarbejdet af strukturudvalget. Igen var placeringen af udstillingen oppe at vende, og konklusionen blev, at foreløbigt ligger udstillingen i Silkeborg der er det naturlige geografiske midtpunkt for JFKK.

Punkt 7. Generalforsamlingen 2008.
 Det blev besluttet,at der igen skal afholdes et temamøde om formiddagen før generalforsamlingen. Der kom flere forslag på bordet, og der blev enighed om at Bent ville kontakte Peder Olsen fra Natural i Brande, om han kunne holde et foredrag om foderemner til kanarierne.

Punkt 8. Orientering fra kassereren.
 Regnskabet var ikke endelig afsluttet og revideret men det så fornuftigt ud, han forventede der igen blev et pænt beløb til fordeling mellem regionerne.

Punkt 9. Orientering fra regionerne.
Fyn havde stort fremmøde til julemødet. 22-24 medlemmer hvoraf 12-14 er aktive. Fungerer godt internt, hvor det kniber mere med at komme uden for øen på trods af broer. Øst havde et stille forår men mere aktiviteter i efteråret med udstilling ved Maxi Zoo. Vest kunne berette om et travlt efterår med kanariedag, egen udstilling og specialudstilling. I 2008 vil det være egne medlemmer der står for foredragene. Nord.holdt generalforsamling og julefrokost i Skagen. Kjeld træder ud af bestyrelsen men fortsætter i udvalgene. Kristian Rozenskjold indtræder for Nord. Syd var skuffet over sammenarbejdet med Fyn men håber det bliver bedre fremover. Har lavet plan for 2008.

Punkt 10.Eventuelt.
Skema for bestilling af ringe ændres for 2008 og bringes i bladet 3 gange.  

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk