Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Generalforsamling Region Syd 2015.

 

Referat fra generalforsamlingen den 11 Marts 2015

Tilstede: 12 medlemmer

 

Dagsorden:

1) Spisning

 

2)  Valg af dirigent

Willy valgt

 

3) Formandens beretning:

Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2014.

Og en særdeles vellykket Grill aften hos Per Fredericia

Fælles udstilling med Bramminge fugleforening og Region Fyn. 223 kanarier 113 figur fugle 100 farvefugle alle af høj kvalitet. Dommere var Ronald Hvam og Steen Carstensen.

Hvordan og hvorledes samarbejdet omkring fremtidige udstillinger sammen med Bramminge fugleforening skal være fremover vides ikke, da Bramminge fugleforening er blevet slået sammen med Esbjerg fugleforening

Regionen var også repræsenteret i Silkeborg ved JFKK stævne med pæne resultater. Ligeledes var der flere fra regionen med ved DM i København også med flotte resultater.

 

4) Kasserens fremlæggelse af regnskab.

Tage fremlagde et rigtig flot regnskab som viste en kassebeholdning på kr. 14.568,68. Enige om at deltagerne ikke skulle betale for maden på general-forsamlingen 2015 

 

5)Sammenlægning af JFKK og DKK m.m ved Kaj Viby.

Kaj delte skrivelsen rundt som formanden for JFKK havde udarbejdet som et oplæg til en evt. sammenlægning.

Derefter blev skrivelsen gennemgået punkt for punkt og Kaj vil tage ideerne med til det førstkommende møde i JFKK bestyrelse. Han pointerede dog, at man ikke kunne regne med, at alt som kom frem af ideer på mødet ville blive godkendt af JFKK bestyrelse, dette fandt man o.k. – Se venligt nederst i referatet. *

 

6) Udflugt med region Fyn

Tage vil tage kontakt til region fyn

 

7) Valg af regionsledelse.

Ib og Hans træder ud. Valgt blev Finn Enevoldsen. Kaj takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for et lang og godt samarbejde.

Bestyrelsen består nu af Willy – Tage - Finn - Kaj

 

8) Indkomne forslag

Ingen

 

9) Eventuelt

Finn Enevoldens vil indkalde til det første bestyrelsesmøde.

 

Referent Kaj Viby

 

 

 

* N.b her er i hovedtræk de ønsker som regionen ønsker, der skal tages hensyn til ved en evt. sammenlægning.

 

1) Pas på at en fremtidig bestyrelse ikke består af for mange medlemmer

 

2) Speciel foreningerne skal med i drøftelserne helt fra starten af en evt. sammenlægning.

 

3) Begge foreninger skal bidrage med et aftalt beløb ved sammenlægningen, og der skal laves en fordelingsnøgle således, at der ved at evt. brud, er klare linjer for hvor meget hver forening, skal have tilbage.

 

4) Regionerne skal afholde de udstillinger de finder på plads

 

5) Man kunne overveje at delelandet op i de regioner som gælder for landet.

 

6) Et fælles blad god ide

 

7) DM. På Fyn god ide. ( BMS ( Willy  ) vil kunne stille lokaler til rådighed )

 

Sammenfattende;En evt. sammenlægning af JFKK og DKK kan ikke ske hurtigt nok

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk