Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Generalforsamling 9. april 2016 i JFKK

Sted: Lunden Silkeborg

Mødet blev indledet med morgenbrød og kaffe. Der var mødt 30 personer

Foredrag ved Henrik Andersen

Henrik holdet et meget spændende og oplysende foredrag om sit arbejde med farvefugle. Foredraget blev suppleret med nogle rigtig gode billeder, af alle de farver som Henrik arbejder med. Henrik har arbejdet med kanarier i 26 år

Henrik uddelte et skema, så man på en let og ikke mindst overskuelig måde, kunne se hvordan man skulle sætte sine fugle sammen, for at få de rigtige farver. Henrik sluttede af med at sige: Arvelighedslære er ikke svært, alle svar findes på skrift, man behøver ikke huske alt.  

Genralforsamlingen: mødt 35 personer

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere Valgt: Frede / Bjarne
  2. Valg af dirigent   Valgt:  Leif
  3. Formandens beretning: Per fremlagde JFKK beretning (Findes på foreningens hjemmeside) Formanden kom ud over det som står i beretningen, ind på den klage som et medlem havde indgivet, vedrørende tildelingen af guld medaljen for bedste farvefugl opdrætter ved DM, og den måde, som han skulle erfarer, at man havde udpeget en anden som vinder end ham. Per undskyldte meget den særdeles uheldige måde, dette var hændt på.
  4. Regnskab: Mogens fremlagde regnskabet.
  5. Indkomne forslag: Generalforsamlingen godkender overbygningen af DKK og JFKK
  6. Valg af kasser:    Mogens valgt
  7. Valg af revisor og suppleant: Frede og Erik Groth valgt  
  8. nyvalg i regionerne --- Midt Øst Thomas er bestyrelsesrepræsentant. Benny Andersen er formand.
  9. Bent Sivertsen mente ikke det var nogen god ide, at ændre den måde vi arrangere bus turen til Tyskland. Efter lidt snak frem og tilbage blev de fremmødte med stort flertal enige om, at fortsætte som hidtil.

Formanden lykønskede Niels O. Kristensen med hans guldmedalje for bedste farveop-drætter på DM.

Ronald blev takket for det store arbejde, han havde lagt i medlemsbladet. Nu da han var stoppet som mangeårig redaktør.

Ligeledes blev Mogens takket for hans store arbejde som kasser.

Formaden takkede endvidere bestyrelsen, for deres engagement i bestyrelsesarbejdet 

Kommentar man burde måske føre udstillings bure og diverse artikler ind under aktiver, når man lavede regnskab. Mogens vil se på dette til næste generalforsamling. Regnskab godkendt.

                                       At der overføres 50.000 kr. fra JFKK til overbygningen 1 januar 2017

Ændringsforslag: Fremsendt af Ronald Hvam.

Den påtænkte sammenlægning af regionerne Midt Vest og Midt Øst opgives og begge regioner forbliver selvstændige. Begrundelsen. Den geografiske afstand er for stor, til der vil blive et konstruktivt sammenarbejde. Da den primære årsag til sammenlægningen er en begrænsning af bestyrelsen til syv. I den planlagte sammenlægning af de to kanarie foreninger. Samarbejdsudvalget må kunne finde en anden løsning, så region Midt –Vest ikke tvinges i en sammenlægning som flertallet af medlemmerne ikke ønsker.

Mogens fremlagde nogle afstandsberegninger, som viste at der var andre regioner der havde lige så langt til møderne som en evt. sammenlægning ville betyde, for de omtalte regioner.

Per forklarede herefter at en opdeling i 5 regioner i hele landet(DKU), indebære at hver region  skal blive enige om, at sende én repræsentant til de kommende bestyrelsesmøder i DKU. Det er så op til den valgte repræsentant, at informere ud i den enkelte region.

At JFKK og DKU ikke kan, og vil diktere hvordan de enkelte regioner bygges op. 

Jfkk vil fortsat stort set fortsætte som hidtil de kommende 5 år.

DKU står for et fælles blad, hjemmeside, salg af ringe (der er i 2016 solgt 11.930 stk.) og afholdelse af et fælles DM på Fyn.

At man fortsat betaler kontingent til den forening, man er medlem af.

JFKK vil den 5 november afholde en Kanariedag i Lunden med foredragsholdere. Og fælles spisning samt socialt samvær

JFKK bestyrelse skal være opmærksom på, at til den kommende stiftende general-forsamling som afholdes samtidig som der afholdes DM på  Fyn, skal findes emner til formands - og kasser posterne ved en evt. endelig sammenlægning.

Efter denne debat trak Ronald sit forslag, og der blev stemt for bestyrelsens forslag, der blev vedtaget med: 22 for sammenlægning og 9 imod.   

Referent: Kaj VIby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk