Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde JFKK Bestyrelsesmøde     21-03-14

Deltagere: Mogens Mosskov –Kaj Viby- Jacob Højsgård, Kjeld H. Larsen – Peer Nielsen, Kurt Nygård – Per Pedersen.

Dagsorden.

Pkt. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

Pkt. 2. Nyt fra formanden. Modtaget brev fra Herluf se længere nede i referatet

Pkt. 3 Generalforsamlingen: Formiddag. Mødetidspunkt, oplæg , hente nøgle. Frokost: Kurt / Ronald 7 per

Generalforsamling: Dirigent, stemmeudvalg. På valg: kassere.

Bestyrelsen mødes kl. 09.30 ( Kjeld og Jacob deltager ikke)

Ronald kommer med annonce i bladet til, hvordan foreningen kunne se ud i 2020.

Bestyrelsen forslår at der på formødet til generalforsamlingen kunne diskuteres følgende: Længden af udstillingen – præmieringen - bedømmelses måden.

Vi skal dog være opmærksomme på, at vi har indgået en aftale DKK som gælder på det kommende DM der afholdes i KBH. Men vi er fritstillet til hvordan vi griber det an på vores egne udstillinger.

Leif vil blive foreslået som ordstyrer - Peer som ordstyrere til formødet Frokost laves af Per og Kurt

Pkt. 4. Jubilæumsudstilling. 50 år JFKK. Se også pkt. 3 Fremover skal også de som deltager i selve modtagelsen og opsætningen af fugle ved udstillingen have deres fugle kontrolleret, såfremt de også udstiller. Ved kontrol af fuglene skal opdrætteren være tilstede eller den som er ansvarlig for aflevering af fuglene. Der vil ikke blive lavet et katalog resultaterne vil fremgå af JFKK hjemmeside. Besparelse 3-4000 kr.

Det pointeres at beskidte burer og fugle med mider og lus bortvises

Forslag: At nogle af de udstillede fugle vises frem for udstillerne og samtid kommenteres af dommerne.

Der er indbudt 6 danske dommere til bedømmelsen i Silkeborg.

Tilmelding til udstillingen er den 13 Oktober udstillingen er den 1-2 November.

Der vil blive mulighed for at tilmelde sig fælles spisning.

Der vil være gratis entre på udstillingen. Indtægten står ikke mål med det antal der besøger udstillingen.

Som det kan ses i pkt. 3 vil selve præmieringen blive taget op på formødet til generalforsamlingen

Pkt. 5. Nyt medlem af tekniskudvalg. Udgået

Pkt. 6. Bustur. Går som planlagt 6 har indbetalt depositum. P.s Der er rift om enkel værelserne.

Pkt. 7. Svar til Herluf. Brevet blev diskuteret og hans indlæg er taget til efterretning

Bestyrelsen ser med stor tilfredshed på hans indlæg.

Pkt. 8. Nyt fra kassereren. Regnskab fremlagt ser rigtig godt ud. Mogens vil gerne fortsætte som kasser.

Mogens fremlage budget for resten af 2014 og en opstilling som viste foreningens regnskab for de sidste 6 år. Der vil blive bestilt 185 blade en lille stigning. Bestyrelsen foreslår for første gang i 6 år en kontingentforhøjelse på 50 kr. I 2013 er der kommet 20 medlemmer og i 2014 13 i alt er vi d.d 154 medlemmer. Det opfordres igen til at medlemmerne skaffer nye annoncører. Dette er godt for klubbens økonomi, og sidst men ikke mindst medlemmet som skaffer en annoncør får gratis medlemskab af foreningen.

Vi vil fremover kun entrerer med én bank grundet alt for store administrations pålæg fra den Danske Bank

Pkt. 9. Bestyrelsesmøder 2013 – 201427/9 - 10/1 – 21 /3 - Generalforsamling d 12/4

Pkt. 10. Nyt fra regionerne.

Nord. 2 nye medlemmer og 2 mere på vej. Der er en god positiv udvikling i regionen.

Midt Øst Generalforsamlingen afholdt i Februar uden den store tilslutning. Fremover vil bestyrelsen bestå af 3 medlemmer. Torsdag 27 kommer Frank D. og fortæller om kanarie opdræt. Har fået stillet nogle rigtig gode mødelokaler til rådighed af kommunen.

Midt vest: 18 deltager til møde om Glostere. 13 deltagere til møde om Fife . Regionen går godt med 20-27 medlemmer god mødeprocent særligt når der er mad på programmet.

Fyn. Godt fremmøde til generalforsamlingen. Vil i år besøge forskellige opdrættere. Regionen vil betale kaffe og brød ved disse arrangementer. Vil igen i år afholde en kanariedag.

Syd. Har lige afholdt generalforsamling med 10 deltager. Bestyrelsen vil fremover bestå af 5 medlemmer og vil dele opgaverne imellem sig når de kommer. Peter fortsætter som IT ansvarlig for regionen.

Pkt. 11. EVT. Peer vil gerne at man fremover bruger hans mobilnr. Som er: 23-24 80 45.

Keld køber lodder og præmier til generalforsamlingen.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk