JFKK´s generalforsamling den 15 april 2023.

Punkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Sivertsen valgt.

Punkt. 2. Valg af stemmeudvalg.

Da der ikke er indkommet nogle forslag blev der ikke noget valg.

Punkt. 3. Formandens beretning.

Beretningen er i bladet, men da det endnu ikke er udsendt, gennemgik formanden årets gang i foreningen, samt takkede bestyrelsen mm for et godt sammenarbejde.

Punkt. 4. Regnskabet.

Regnskabet i trykt form blev omdelt. Derefter gennemgik kassereren punkt for punkt regnskabet. Det viste et ret stort tab på aktier og obligationer, Men trods det viste regnskabet overskud.

Punkt. 5. Indkomne forslag.

                      Ingen forslag indkommet.

Punkt. 6. Valg af formand.

                      Per Pedersen genvalgt.

Punkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

                      Genvalg af Arne Lauridsen som revisor og Bjarne Jensen som suppleant.

Punkt. 8. Eventuelt nyvalg i regionerne.

                      Ingen nyvalg.

Punkt. 9. Eventuelt.

Per har haft kontakt med Willy Litaue fra fjerkræavler foreningen. Han har netop været til møde med fødevareministeriet og kunne fortælle at der ikke er nogle problemer med at udstille sammen med dem. Angående belysning over udstillingsreolerne, har vi undersøgt prisen for at leje det ved messehallerne. Prisen var 700 kroner per stk, og da vi skal bruge 10 stk var det ikke realistisk. Per Nielsen efterlyste mere social sammenvær og mere hyggelige lokaler til fælles spisningen. Flere foreslog at vi lejede stole i stedet for bænke, og igen var hygge et gennemgående tema og et forslag var om et partytelt kunne bruges som samlingspunkt. Der kom også et forslag om at kun bruge to hylder i stedet for tre på udstillingsreolerne. Formanden opfordrede medlemmerne til at gå aktiv ind i de forskellige udvalg. Især med busturen, mangler der en der vil arbejde aktiv for at kontakte andre foreninger, for der mangler deltagere for at turen kan afvikles økonomisk forsvarligt. Da der ikke indsendes tilstrækkeligt artikler fra medlemmerne til at dække 6 blad udgivelser, har redaktøren for bladet ønsket at skære ned til 4 udgivelser om året. Det vil blive drøftet i bestyrelsen om det er det vi skal.

Til slut takkede formanden for god ro og orden.

For JFKK. Ronald Hvam.