Dagsorden

 

1 Spisning

Mødet startede med spisning

2 Valg af dirigent

Valgt blev Willy Rasmussen

3. Formandens beretning

Se nederst på siden

4. Kassererens  fremlæggelse af regnskab

Regnskabet fremlagt af kasser Tage

Regnskabet viser en balance på kr. 14.213,68 kr.

Regnskabet godkendt

 

5.Valg af regionsledelse og JFKK bestyrelses-medlemer

Peter Bang ønskede ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem men ville gerne fortsætte som Web Master.

Willy Rasmussen indtræder i bestyrelsen  istedet

6.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

7. Eventuelt

Kommende arrangementer i Regionen.

Den 22 Juni udflugt til den Geografiske Have Kolding Med selvbragt mad derefter kaffe og hygge hos Frank Darling

August besøg hos Hans

19-20 Oktober Fugleudstilling sammen med region Fyn Nyborg

Bent Sivertsen og Knud er dommere.

Hans Jørgen Voig har fugle og burer til salg—Er efterfølgende død.

Foreningen sender en hilsen.

Næste møde den 22 Maj hos Kaj Middelfart

Der efterspurgtes en opdateret medlemsliste Kaj tager det op på kommende bestyrelsesmøde i JFKK.*

Referat fra bestyrelsesmøderne sendes til Ronald. Peter ordner dette.

Der ønskes medlemmernes mail adrs. På medlemslisteren Kaj tager det med til JFKK

Der ønskedes større synlighed i bladet om region syd

* Mogens har orienteret at listen ligger på en såkaldt drop box

 

 
       

Formandens beretning 2013

Siden den sidste generalforsamling, har der været afholdt3 bestyrelsesmøder. Region Syd deltog også i det forløbne år, på JFKK generalforsamling d. 14 April

D 4 Juni var det region fyns tur til at lave den fælles sommer udflugt. Den blev afholdt i det sydfynske hvor vi besøgte flere forskellige fuglehold, det var et godt tilrettelagt og man hyggede sig, desværre var der ikke så mange deltager fra region Syd. Tak til region Fyn for det gode arrangement.

Sommer mødet d 15 Aug. Desværre aflyst. Klargøringsmødet på BMS d. 19 Sep.. Her var der pænt fremmøde, og flere havde fugle med som fik mange kommentarer med på vejen, styret af Willys faglige kommentarer.

Udstillingen var det i år region Syds tur til at stå for. Den 6-7 Oktober i Bramminge Sportscenter, der var tilmeldt 228 kanarier fra de 2 regioner. Fuglene blev bedømt af Ronald Hvam og Willy Rasmussen. Der på faglig vis bedømte de mange fugle.

Vandrepokalerne blev sammen med et hav af medaljer uddelt til de mange præmiefugle.

Tak til udstillere fra såvel region Syd samt Fyn. Også tak til Bramminge fugleforening for det gode samarbejde, og de gode rammer der var omkring udstillingen.

Den 3-4 November afholdt JFKK udstilling i Silkeborg, her var der også i år mange gode resutater fra region Syd. Flere af region Syds medlemmer var også igen i år hjælpere på udstilligne.

Den 28 November var der julemøde her på BMS. Med pokal overrækkelse, gløgg, banko, og julehygge.

Den 16 Januar 2013 afholdt regionen bestyrelsesmøde i Bramminge. Blandt  løst og fats dræftede vi emner til bestyrelsen, da Peter bang havde meddelt at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, men godt ville fortsætte som Web master, da formanden også gerne vil stoppe er der lagt op til generalforsamlingen, at komme med eventuelle forslag.

Økonomien i region Syd ser godt ud det vil Tage komme ind på senere.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2103