Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

DKK - Info


 

DKK's bestyrelse 2016:

Formand: Tom Rasmussen

Næstformand: Steen Dickov Hansen

Kassérer: Palle Buch

DKK BANK: Danske Bank

ved bankoverførsel:

Reg. nr. 9570

Konto nr. 000 814 2009

Sekretær: Anne-Grete Rasmussen


 

 

BLIV MEDLEM AF DKK:
Som medlem af DKK modtager du hver anden måned et medlemsblad med mange gode artikler, billeder samt opdateringer på, hvad der foregår I racekanariernes verden

Du kan følge med i regionernes aktiviteter og få kontakt til de mange opdrættere over hele Danmark

Du kan også være med på udstillingerne og hvem ved? Måske kan DU en dag blive Dansk mester

Derudover har du mulighed for at købe ringe, som du kan sætte på fuglenes ben for at identificere dem.

MEDLEMSTYPER:

Det koster for 2016 pr. år: 
Enkelt medlem: kr. 325,- plus indmeldelsesgebyr kr. 50,-

Ægtepar/familie: 375,- + indm. gebyr (50,-)

Juniorer (til og med 18. år): 150,- + indm. gebyr (50,-)

henvendelse til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 


 

 

DKK's Love & Regler

Love DKK stiftet 17. september 1948 DKK´S LOVE OG REGLER 2007.

DKK`S love og regler rettes og justeres i forbindelse med generalforsamlingen i april. Medlemmer der ønsker et revideret sæt love og regler, kan skriftligt rekvirere dette hos klubbens kasserer ved at vedlægge en adresseret frankeret svarkonvolut (pt. 5,50 kr.) Forslag til ændringer / justeringer i DKK`s love og regler fremsættes skriftligt til bestyrelsen, der lader forslagene behandle på generalforsamlingen. Nedenstående love, regler og klassifikationer er gældende fra den 21. april 2007. Tom Rasmussen Formand for DKK.

DKK´S LOVE OG REGLER

§ 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Dansk Kanarieopdrætter Klub, forkortet DKK. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på den til enhver tid siddende formands bopæl. Foreningen består af en hovedforening samt en række regioner opdelt efter geografisk beliggenhed. Regionerne er selvstændige enheder med egne love, som er godkendt af hovedbestyrelsen. Regionsgrænserne fastlægges i samråd med de berørte regioner.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL. DKK`s formål er udbredelsen af og kendskabet til sang-, farve- og figurkanarier, samt disses pleje og opdræt. Dette søges opnået ved: - afholdelse af mindst en årlig udstilling, - at være regionerne behjælpelig med afholdelse af medlemsmøder fælles for alle i DKK - udgivelse af et medlemsblad.

§ 3. BESTYRELSEN. Til at lede foreningen vælges i henhold til nedenstående: - en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i ulige år. - en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode i lige år. - herudover vælger hver region eet bestyrelsesmedlem Endvidere vælges direkte på generalforsamlingen: - en revisor for en 2 årig periode i ulige år - en revisorsuppleant for en 1 årig periode hvert år Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem.

§ 4. KONSTITUERING OG BESTYRELSESMØDER Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden. Den vælger af sin midte en sekretær og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald overtager hans funktion. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Sekretæren fører forhandlingsprotokol, der af et flertal på generalforsamlingen kan forlanges oplæst. I øvrigt vil protokollen være fremlagt til gennemsyn på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv, hvem der er korresponderende i foreningen.

§ 5. UDVALG OG GRUPPER. Bestyrelsen kan udpege et antal udvalg og grupper, der selvstændigt skal forestå den aftalte opgave. Direktiv for udvalgets eller gruppens arbejde og dets / dens kompetence fastsættes til enhver tid af den siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke fralægge sig ansvaret for udvalgets og / eller gruppens arbejde. Der oprettes følgende udvalg: 1) Teknisk Komité vedrørende dommer- og udstillingsspørgsmål, bestående af 2 medlemmer fra bestyrelsen og 2 fra dommergruppen Øst. 2) En redaktionsgruppe, der så vidt muligt blandt sig har repræsentanter fra regionerne og som selvstændigt skal forestå driften af medlemsbladet. 3) En materialegruppe, der selvstændigt skal forestå vedligeholdelse og klargøring af bl. a. klubbens udstillingsmateriel. Et medlem fra bestyrelsen har sæde i gruppen, der konstituerer sig selv, idet der vælges en gruppeformand. Denne er kontaktperson til bestyrelsen. 4) Et udstillingsudvalg, der nedsættes af bestyrelsen. 5) Tre delegerede til C.O.M udpeget af bestyrelsen.

§ 6. YDELSER. Ydelser til bestyrelsesmedlemmer og til de af bestyrelsen indstillede enkeltmedlemmer/udvalg/grupper m.v., fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7. REGNSKAB. Kassereren fører foreningens regnskaber. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Kassereren skal have regnskaber og kassebeholdning i orden, således at bestyrelsen eller revisor kan efterse dette så ofte de finder anledning dertil. Kassebeholdning på over kr. 5.000,- indsættes på foreningens bankkonto. Foreningen har endvidere en postgirokonto. På kontiene kan der kun hæves af kassereren eller formanden.

§ 8. ÅRSREGNSKAB OG STATUS. Kassereren udfærdiger hvert år i januar måned årsregnskab for det forløbne regnskabsår. Der skal endvidere foreligge statusopgørelse.

§ 9. REVISION. Ordinær revision finder sted hvert år i januar måned. Er regnskabet i orden attesteres og underskrives det af revisoren. Er regnskabet i uorden, skal bestyrelsen uopholdeligt underrettes derom. Udgiftsbilag på beløb over kr. 1000,- skal være godkendt og påtegnet af formanden.

§ 10. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER. Ingen ekstraordinære udgifter må foretages uden en generalforsamlings sanktion. Dog må bestyrelsen afholde udgifter indtil kr. 10.000,-, når dette ikke kan afvente en generalforsamlingsgodkendelse.

§ 11. MEDLEMSSKAB, INDSKUD OG KONTINGENT. Medlemmer optages fra såvel ind- som udland således : - juniorer : Medlemmer til og med det fyldte 18 år. - seniorer : alle medlemmer over 18 år. - familiemedlemsskab: flere personer i samme familie. Alle optages som aktive medlem. Nye medlemmer betaler ved optagelse et indskud. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 12. UDMELDELSE. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt ved henvendelse til kassereren og skal ske inden udgangen af regnskabsåret.

§ 13. GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve love. Til lovændringer kræves mindst 2/3-del af de fremmødte medlemmers stemmer. Medlemmer af DKK, der ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, har stemmeret. Ethvert fremmødt medlem kan medbringe en skriftlig fuldmagt fra et andet medlem, der ikke deltager i generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved almindelig afstemning. Såfremt et medlem begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen foregå skriftlig/hemmeligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stedet for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af bestyrelsen og skal fortrinsvis holdes på skift i regionerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1. marts. Forslagene skal være skriftlige og vil blive offentliggjort i forbindelse med indvarslingen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med offentliggørelse af dagsorden, årsregnskab, budget og indkomne forslag.

§ 14. DAGSORDEN. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg, (2 personer). 3) Beretning fra formanden. 4) Evt. protokol ved sekretæren. 5) Regnskab ved kassereren. 6) Budget for det kommende år ved kassereren 7) Bestyrelsens forslag til disponering af årets over- eller underskud 8) Fastsættelse af kontingent og indskud, jf. § 11 og ydelser m.v., jf. § 6 9) Indkomne forslag 10) Valg af de i § 3 nævnte personer 11) Eventuelt

§ 15. BERETNING OG REGNSKAB. På generalforsamlingen skal beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år gives i form af en beretning fra formanden. Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år forelægges af kassereren.

§ 16. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med anførelse af de punkter, der ønskes behandlet. Forslagsstilleren skal selv være fremmødt på den ekstraordinære generalforsamling, for at det foreliggende forslag kan fremmes. Lovligt forfald må tages i betragtning.

§ 17. EKSKLUSION. Når et medlem bevisligt modarbejder foreningen eller dennes interesser, kan vedkommende medlem ekskluderes ved en generalforsamling. Eksklusionen kan kun finde sted, såfremt 2/3-del af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Der skal gives vedkommende medlem, der søges ekskluderet, ret til at overvære generalforsamlingen, og medlemmet skal have ret til at fremlægge sine synspunkter.

§ 18. OPLØSNING. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene emne er på dagsordenen. Foreningens kassebeholdning og effekter overgår til en forening med velgørende formål efter den opløsende generalforsamlingsbeslutning.

§ 19. DIVERSE. Ved DKK`s årlige landsdækkende udstilling, der benævnes DKK`s landskåringsskue, er det bestyrelsen, der i samråd med Udstillingsudvalg og Teknisk Komité forestår valg af dommere, lokaler samt øvrigt forefaldende ved udstillingen. DKK er ansvarlig for indkøb, registrering og distribuering af årsringe til medlemmerne. Når DKK tilskynder til deltagelse i større udstillinger udenfor DKK’s regioner skal der arrangeres fælles transport af fugle.

*******************

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2007.

 
   
   
   
   
   
Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk